Столичната община проведе Кръгла маса по темите, свързани с прилагането на Закона за българския жестов език

 

Столичната община, в партньорство с Фондация „Заслушай се“, в качеството ѝ на бенефициент по Проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ) на местно ниво“, организира Кръгла маса за разискване на правилния подход и прилагане на ЗБЖЕ, мерките и дейностите, които вече са предприети, както и тези, които предстои да бъдат предприети в изпълнение на приетия от Столичния общински съвет План за действие за въвеждане на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в Столичната община.

В Кръглата маса взеха участие представители на глухата общност; на Националното сдружение на общините в Република България; на някои от общините с по-голям брой глухи и сляпо-глухи хора в България, както и на всички заинтересовани страни.

Секретарят на Столичната община Венера Милова представи Плана за действие за въвеждане на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите хора, приет от Столичния общински съвет, и свършеното от администрацията до момента.   

На събитието бяха разяснени разпоредбите на Закона за българския жестов език и наредбите към него, смисълът и философията, които стоят зад нуждите от приемането и прилагането на Закона, специфичните нужди на глухите и сляпо-глухите хора и най-добрите и ефективни подходи, тези нужди да бъдат удовлетворени. Като първата община в България, която въвежда административно обслужване за глухи и сляпо-глухи лица, Столичната община сподели опита си при прилагането на ЗБЖЕ, добрите практики в тази област, както и опасностите и грешките, които трябва да се избягват.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025 с предмет: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Фотограф: Веселина Христова

     

20.09.2022