Столична община продължава поетапно подписване на индивидуалните договори

Столична община продължава поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

През следващите дни предстои поетапно подписване със:

-  Район „Красно село”

-  Район „Люлин”

-  Район „Банкя”

-  Район „Витоша”

-  Район „Панчарево”

-  Район „Лозенец”

-  Район „Младост”

За повече информация  –  https://www.sofia.bg/en/opos

Подписването се провежда в Дом на културата „Средец“ ул. „Кракра“ 2А, ет. 1, галерия „Сезони“, от 8:30 ч. до 18:30 ч.

За подписването на договора е необходимо да се представят следните документи:
• 
копие от документа за собственост на имота;
• копие от документ за платени данъци на имота;

Горецитираните документи се прилагат към договора, който се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки: 

Умоляват се гражданите предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

Актуална информация за проекта може да се получи на специализирания телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos

02.04.2021