Столична община – процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от MC14-III до МС18-III“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собственика на поземлен имот, отреден за трасе на метрополитен – публична общинска собственост (съгласно действащ специализиран ПУП за изграждане на метрополитен с метростанции за обект "Трети метродиаметър", одобрен с Решение № 833 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС и ИПР за обект "Трети метродиаметър на Софийски метрополитен", одобрен с Решение № 556 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от MC14-III до МС18-III .“ – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращ се на територията на район "Овча купел“ – Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4333.551, (незастроен), с площ за отчуждаване 266 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4333.167 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н "Овча купел", ж.к. „Овча купел 2", попадащ в трасе на метрополитен, сума за обезщетение на собственика “ПИ ЕН ДЖИ 1962 ПРОПЪРТИ" ЕООД – 76 748,98 лв.

В срока на обявлението собственикът на посочения имот следва да представи документи за собственост и банкова сметка за превеждане на обезщетението в дирекция “Инвестиционно отчуждаване", Столична община, бул. "Ломско шосе" № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА


 

18.09.2018