Столична община – процедура по отчуждаване във връзка с обект: „Пробив на булевард „Петър Дертлиев“ – "Софийски околовръстен път“, съгласно влязъл в сила ПУП на м. „Южна тангента“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Пробив на булевард „Петър Дертлиев“ – "Софийски околовръстен път“, съгласно влязъл в сила ПУП на м. „Южна тангента“, одобрен със Заповед № РД-50-09-364/29.11.1988 г. на гл. архитект на гр. София, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-65/26.07.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1383 – незастроен, с площ 77 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.447, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрена със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК. Не са известни адреси на територията на Република България за част  от собствениците на поземления имот, а именно Енрико Жоров Кацаров и Таня Жорова Кацарова.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Люлин” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

                         

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:    

                                                            (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

20.09.2018