Столична община – процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Кръгово кръстовище на бул. „Св. Климент Охридски“ – бул. „Андрей Ляпчев“, район „Студентски“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост (съгласно действащ ПУП на м. "Дървеница“, одобрен със Заповед № РД-09-50-401/11.04.2007 г. на главния архитект на гр. София), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Кръгово кръстовище на бул. „Св. Климент Охридски“ – бул. „Андрей Ляпчев“, район „Студентски“ – публична общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОС, както следва:

1. ПИ с идентификатор 68134.1603.3981 – незастроен, с площ 189 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 11 944,80 лева, собственик: Марийка Благоева Тодорова.

2. ПИ с идентификатор 68134.1604.3986 – незастроен, с площ 362 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 22 878,40 лева, собственик: Марийка Благоева Тодорова.

3. ПИ с идентификатор 68134.1603.4189 – застроен, с площ 406 кв. м, и сграда с идентификатор 68134.1603.4189.1, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 25 659,20 лева, разпределена както следва:

- Донка Димитрова Пенкова – 1/2 ид. ч. – 12 829,60 лв.
- Димитър Кирилов Стойчев – 1/2 ид. ч. – 12 829,60 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Студентски” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

07.06.2018