Столична община – процедура по принудително отчуждаване във връзка с изграждане на обект: „Пробив на ул. „Синанишко езеро“ до бул. „Тодор Каблешков“, местност „Манастирски ливади-запад“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, попадащи в обхвата на улична регулация, съгласно действащ регулационен план на местност „Манастирски ливади-запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999 г. на главния архитект на гр. София, утвърден с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект: „Пробив на ул. „Синанишко езеро“ до бул. „Тодор Каблешков“, местност „Манастирски ливади-запад“ от о.т. 600 през о.т. 603а до о.т. 604, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

1. За поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2301, – незастроен, с площ за отчуждаване 394 кв. м, по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5606-13.07.2016 г. на началника на СГКК – София, находящ се в район „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“, гр. София, сума за обезщетение на собственици – 191 104,45 лв., разпределена, както следва:

- Лиляна Георгиева Петкова – 1/3 ид.ч. – 63 701,49 лв.;

- Васил Илиев Гонгалов – 1/6 ид.ч. – 31 850,74 лв.;

- Радослав Кирилов Разсуканов – 1/6 ид.ч. – 31 850,74 лв.;

- Преслав Стоянов Манчев – 1/6 ид.ч. – 31 850,74 лв.;

- Любомир Димитров Джеров – 1/6 ид.ч. – 31 850,74 лв.

2. За поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2323, – незастроен, с площ за отчуждаване 453 кв. м, по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в район „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“, гр. София, сума за обезщетение на собственик – 219 721,61 лв., разпределена, както следва:

-ЕМУ АД.

3. За поземлен имот с идентификатор 68134.1932.747, – застроен, с площ за отчуждаване 477 кв. м, заедно с находящите се в имота сгради с идентификатори: 68134.1932.747.1, цялата с площ 63 кв. м, и сграда с идентификатор 68134.1932.747.2, цялата с площ 10 кв. м, по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в район „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“, гр. София, сума за обезщетение на собственика – Анушка Николова Анастасова – 141 376,41 лв., разпределена, както следва:

- Размер на обезщетение за поземлен имот с идентификатор 68134.1932.747 – 45 472,41 лв.;

- Размер на обезщетение за сграда с идентификатор 68134.1932.747.1 – 93 592,00 лв.;

- Размер на обезщетение за сграда с идентификатор 68134.1932.747.2 – 2 312,00 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят банкови сметки в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Витоша” за поставяне на определено за целта място в сградата СО.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

11.07.2018