Столична община – процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на задънена улица (тупик), обслужваща УПИ III-644, 652“, кв. 69, местност „Кръстова вада“, район „Триадица“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост (съгласно ЧЗРП на м. „Кръстова вада“ за кв. 69 и 71, одобрен със Заповед № РД-09-50- 30/27.01.1997 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на задънена улица (тупик), обслужваща УПИ III-644, 652“, кв. 69, местност „Кръстова вада“, район „Триадица“ – публична общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОС, както следва:

 1. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1576 – незастроен, с площ 69 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.812 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18- 108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 9 867 лева, собственик: Пенка Кирилова Шиячка.

 2. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1574 – незастроен, с площ 176 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.548 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18- 108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 25 168 лева, собственик: Константин Здравков Ковачев.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                                                       /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

05.04.2018