Столична община – процедура по принудително отчуждаване на части от поземлени имоти – частна собственост, попадащи в обхвата на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II“ по ул. „Емилиян Станев“ – III етап, район „Триадица“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ
 

собствениците на поземлени имоти, попадащи в обхвата на улична регулация, съгласно действащ регулационен план на местност „Кръстова вада“ и местност „Южен парк“ – IV ч., утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ, предвиждащ изграждане на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II“ по ул. „Емилиян Станев“ – III етап, район „Триадица“, гр. София за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1675 – незастроен, с площ за отчуждаване 48 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.960 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 6 939,07 лв., разпределена, както следва:

- Евдокия Иванова Петкова.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1645 – застроен, с площ за отчуждаване 27 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1644.3, цялата с площ 39 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1134 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 3 903,22 лв., разпределена, както следва:

- Неустановен собственик.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1647 – застроен, с площ за отчуждаване 44 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1646.3, цялата с площ 40 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1139 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 6 360,81 лв., разпределена, както следва:

- Надежда Манолова Манолкова – 1/2 ид.ч. – 3 180,40 лв.
- Десислава Григорова Гюрова – 1/2 ид.ч. – 3 180,40 лв.

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1649 – незастроен, с площ за отчуждаване 8 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1133 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 1 156,51 лв., разпределена, както следва:

- Иван Петров Пашалийски – 1/4 ид.ч. – 289,13 лв.
- Стефан Петров Пашалийски – 1/8 ид.ч. – 144,56 лв.
- Христо Стефанов Пашалийски – 1/8 ид.ч. – 144,56 лв.
- Йордан Петров Пашалийски – 1/8 ид.ч. – 144,56 лв.
- Иван Йорданов Пашалийски – 1/8 ид.ч. – 144,56 лв.
- Цветанка Спасова Пашалийска – 1/16 ид.ч. – 72,28 лв.
- Петър Стоилов Пашалийски – 1/16 ид.ч. – 72,28 лв.
- Жана Стоилова Дикова – 1/8 ид.ч. – 144,56 лв.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1653 – застроен, с площ за отчуждаване 24 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1652.3, цялата с площ 23 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор по 68134.1007.1141 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 3 469,53 лв., разпределена, както следва:

- Росица Йорданова Филипова – 1/2 ид.ч. – 1 734,77 лв.
- Божидар Иванов Филипов – 1/2 ид.ч. – 1 734,77 лв.

6. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1651 – застроен, с площ за отчуждаване 49 кв. м, заедно с находящите се в имота: сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1650.4, цялата с площ 31 кв. м; сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1650.5, цялата с площ 15 кв. м; сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1651.6, цялата с площ 2 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, който представлява реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1140 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 9 006,63 лв.

Общ размер на обезщетение за поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1651 – 7 083,63 лв., разпределена между собствениците, както следва:

- Георги Асенов Давидков – 7/16 ид.ч. от 14 кв. м – 885,45 лв.
- Руси Асенов Давидков – 3/16 ид.ч. от 14 кв. м – 379,48 лв.
- Румен Асенов Давидков – 3/16 ид.ч. от 14 кв. м – 379,48 лв.
- Йонка Кирилова Давидкова – 1/16 ид.ч. от 14 кв. м – 126,49 лв.
- Камелия Димитрова Давидкова – 1/8 ид.ч. от 14 кв. м – 252,99 лв.
- Неустановен собственик – за 35 кв. м – 5 059,74 лв.

Общ размер на обезщетение за сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1650.4 – 1 923,00 лв., разпределена между наследниците на Димитър Асенов Давидков, както следва:

- Йонка Кирилова Давидкова – 1/3 ид.ч. – 641,00 лв.
- Камелия Димитрова Давидкова – 1/3 ид.ч. – 641,00 лв.
- Соня Димитрова Заркова – 1/3 ид.ч. – 641,00 лв.

7. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1655 – застроен, с площ за отчуждаване 25 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1654.3, цялата с площ 37 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1142 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 3 614,10 лв., разпределена, както следва:

- Екатерина Димитрова Гуркова.

8. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1657 – застроен, с площ за отчуждаване 22 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1656.4, цялата с площ 32 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1143 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 3 180,40 лв., разпределена, както следва:
- Лидия Цветкова Гълъбова – 1/2 ид.ч. – 1 590,20 лв.
- Галина Величкова Гълъбова-Мицева – 1/2 ид.ч. – 1 590,20 лв.

9. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1661 – незастроен, е площ за отчуждаване 10 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот е идентификатор 68134.1007.1152 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 1 445,64 лв., разпределена, както следва:

- Илиян Йорданов Иванов.

10. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1663 – застроен, с площ за отчуждаване 58 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор. 68134.1007.1662.2, цялата с площ 23 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот е идентификатор 68134.1007.1153 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 8 934,01 лв.

Общ размер на обезщетение за поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1663 – 8 396,01 лв., разпределена между собствениците, както следва:

- Миле Ячимов – 1/2 ид.ч. – 4 198,01 лв.
- Стойника Тонче Рашева - 5/12 ид.ч. – 3 498,34 лв.
- Иван Асенов Рашев – 1/12 ид.ч. – 699,67 лв.

Общ размер на обезщетение за сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1662.2 – 538 лв., определена, както следва:

- Стойника Тонче Рашева – 538 лв.

11. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1665 – незастроен, с площ за отчуждаване 42 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1155 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 6 071,68 лв., разпределена, както следва:

- Владимир Бреянов Гигов.

12. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1667 – незастроен, с площ за отчуждаване 34 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1156 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 4 915,17 лв., разпределена, както следва:

- Венка Крумова Илиева.

13. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1669 – незастроен, с площ за отчуждаване 31 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот е идентификатор 68134.1007.955 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 4 481,48 лв., разпределена, както следва:

- Данко Георгиев Мисалев.

14. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1671 – застроен, с площ за отчуждаване 57 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1670.3, цялата с площ 23 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.956 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 8 240,14 лв., разпределена, както следва:
- Любка Георгиева Миланова – 1/2 ид.ч. – 4 120,07 лв.
- Елеонора Крумова Предьова – 1/6 ид.ч. – 1 373,36 лв.
- Цветан Георгиев Предьов – 1/6 ид.ч. – 1 373,36 лв.
- Крум Георгиев Предьов – 1/6 ид.ч. – 1 373,36 лв.

15. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1679 – незастроен, с площ за отчуждаване 51 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.968 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собственик – 7 372,76 лв., разпределена, както следва:

- Неустановен собственик.

16. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1673 – незастроен, с площ за отчуждаване 41 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.957 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците – 5 927,12 лв., разпределена, както следва:

- Олга Иванова Велкова – 1/6 ид.ч. – 987,85 лв.
- Татяна Иванова Панева – 1/6 ид.ч. – 987,85 лв.
- Янка Димитрова Стойкова – 2/6 ид.ч. – 1 975,71 лв.
- Елена Петрова Георгиева – 1/6 ид.ч. – 987,85 лв.
- Даниела Петрова Петрова – 1/6 ид.ч. – 987,85 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                  /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


 

29.06.2018