Столична община – предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ - Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от МС14-III до МС18-III“

Публикувано на 09.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица и трасе на метрополитен – публична общинска собственост (съгласно действащ регулационен план на кв. „Овча купел“, гр. София, и специализиран ПУП за изграждане на метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ и ИПР, одобрен с Решение № 833 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС и ИПР на обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен", одобрено с Решение № 556 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част -–ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от МС14-III до МС18-III“ – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращи се на територията на район „Овча купел" – Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4333.186, (незастроен), с площ за отчуждаване 160 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4333.1222 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Президент Линкълн", попадащ в трасе на метрополитен, сума за обезщетение на собственика Момчил Симеонов Симеонов – 5 456,00 лв.

2. Поземлен имот (ПИ) е идентификатор 68134.4336.2010, (незастроен), с площ за отчуждаване 671 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, м. „Овча купел“, ул. "Александър Геров“, попадащ в трасе на метрополитен, сума за обезщетение на собственика Росица Спасова Джигрева – 152 961,16 лв.

3. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4333.250, (незастроен), с площ за отчуждаване 275 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4333.1801 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел", ж.к. „Овча купел - 2”, попадащ в улица и трасе на метрополитен, сума за обезщетение на собственика „Многопрофилна болница за активно лечение – Доверие“ АД – 54 892,75 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в Дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

                                         /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

09.02.2018