Столична община предоставя седем нови социални услуги в общността за деца и семейства
 

 

По проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“ функционират и обслужват потребители три нови Центъра за обществена подкрепа със Спешен прием към тях, два Дневни центъра за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и два Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, от които единият е с приоритет физически и двигателни увреждания. Това се съобщи на пресконференция по проекта, състояла се на 19 април тази година.


Основната цел е подобряване качеството на живот и превенция на социалното изключване на деца с увреждания, на деца с тежки множествени увреждания и на деца и семейства в риск чрез разкриването на новите 7 социални услуги за подкрепа в общността. Те са насочени към осигуряване на цялостна грижа за децата през деня, задоволяване на техните потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време, социално консултиране, оказване на подкрепа за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, стимулиране развитието на децата, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата и др.

Проектът се осъществява по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Стойността на проекта е 9 481 295,20 лв. в т.ч.: Европейско финансиране (ЕСФ) – 8 059 100,92 лв. и Национално съфинансиране – 1 422 194,28 лв.

Новите социални услуги са:

1. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. 305 № 1, с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица;

2. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. 305 № 1, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

3. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица;

4. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (с приоритет физически и двигателни увреждания) с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23 с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

5. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23 с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

6. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна баня", ул. „Христо Стефчов“ № 2 с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

7. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1 с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица;

 

Към настоящия момент всички социални услуги по проекта функционират и обслужват потребители. Контакти и допълнителна информация може да откриете на електронния портал на Столична община, секция „Социална закрила“.

Периодът за изпълнение на проекта е считано от 05.05.2021 г. до 31.12.2023 г.

По проекта е проведена и процедура за подбор и назначаване на специализиран персонал, състоящ се от различни специалисти за работа с деца и семейства: психолог, социален работник, медицинска сестра, рехабилитатор, ерготерапевт, логопед, социален педагог, специален педагог, трудотерапевт (арттерапевт, помощник-възпитател и др.), който е пряко ангажиран с предоставянето на новите социални услуги и работата с целевите групи.

Към настоящия момент обаче все още не са заети всички индикативни позиции в социалните услуги и в случай, че има хора, които желаят да станат част от екипа, могат да се запознаят по-подробно със свободните работни места, същността и спецификата на работата им, както и необходимите изисквания за всяка длъжност на електронния портал на Столична община, секция „Обяви за работа“, или да се свържат с екипа по проекта за допълнителна информация на тел.: 02/80 35 924 или 02/80 35 926.

В пресконференцията взеха участие г-жа Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община, направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“,  представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, екипа за реализация на проекта, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община, други държавни и общински структури, обществеността и средствата за масова информация.

 

20.04.2022