Столична община – поцедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Улица по северната граница на УПИ I, кв. 10, м. „НПЗ Изток“, м. „Къро“ и реконструкция на ул. „Ген. Йордан Венедиков”, район „Младост“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост (съгласно действащия регулационен план на НПЗ „Изток“, м. „Къро“, одобрен със Заповед № РД-50-09-373/08.12.1988 г. на главния архитект на София и ПУП/ИПРЗ за кв. 1, 2, 10 и 12, одобрен с Решение № 469 по Протокол № 43 от 19.07.2013 г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Улица по северната граница на УПИ I, кв. 10, м. „НПЗ Изток“, м. „Къро“ и реконструкция на ул. „Ген. Йордан Венедиков”, район „Младост“ – публична общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОС, както следва:

1. ПИ с идентификатор 68134.4081.9667 – незастроен, с площ 67 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 510,49 лева, разпределена, както следва:
- Симеонка Георгиева Илиева – 1/36 ид.ч. – 69,74 лв.
- Венетка Петрова Стоева – 1/36 ид.ч. – 69,74 лв.
- Георги Петров Иванов – 1/36 ид.ч. – 69,74 лв.
- Маргарита Петрова Михайлова – 1/36 ид.ч. – 69,74 лв.
- Иванка Асенова Богословска – 1/9 ид.ч. – 278,94 лв.
- Цветанка Тодорова Вучева – 1/9 ид.ч. – 278,94 лв.
- Илиян Александров Горчев – 1/6 ид.ч. – 418,42 лв.
- Георги Милчев Илиев – 1/6 ид.ч. – 418,41 лв.
- Николай Стефанов Вучев – 1/9 ид.ч. – 278,94 лв.
- Вангел Николов Цветков – 1/18 ид.ч. – 139,47 лв.
- Йордан Вангелов Цветков – 1/18 ид.ч. – 139,47 лв.
- Роберт Христов Георгиев – 1/9 ид.ч. – 278,94 лв.

2. ПИ с проектен идентификатор 68134.4081.9570 – незастроен, с площ 60 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 248,20 лева, собственик: неустановен.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


 
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

24.08.2018