Столична община – поцедура по принудително отчуждаване във връзка с обект – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, м. Ж.к. „Левски – зона В“, район „Подуяне“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Улица по о.т.131 – о.т. 129а – о.т.129 – о.т.128 – о.т.127 – о.т.125 – о.т.137 – о.т.136 – о.т.135, обслужваща кв. 26, кв. 27 и кв. 35“, местност Ж.к. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, съгласно действащ ПУП на местност „Левски – зона В“, гр. София, одобрен с Решение № 121, т. 2 от Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект – публична общинска собственост, а именно:

 

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.826 – незастроен, с площ за отчуждаване 170 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.237 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, обща сума за обезщетение на собствениците – 7 157,00 лв., разпределена, както следва:

- Симеон Иванов Златаров – 1/2 ид.ч. – 3 578,50 лв.

- Веселин Йорданов Иванов – 1/2 ид.ч. – 3 578,50 лв.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.823 – незастроен, с площ за отчуждаване 71 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.238 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“.

Общата сума за обезщетение на собствениците за поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.823 и за подобрения е в размер – 10 900,28 лв., разпределена, както следва:

- Полина Стоянова Манева – 1/2 ид.ч. – 5 450,14 лв.

- Георги Ангелов Димитров – 1/4 ид.ч. – 2 725,07 лв.

- Димитър Ангелов Димитров – 1/4 ид.ч. – 2 725,07 лв.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.819 – незастроен, с площ за отчуждаване 45 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.239 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, сума за обезщетение на собственика Александър Димитров Александров – 1 894,50 лв.

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.811 – застроен, с площ за отчуждаване 9 кв. м, и попадащата в ПИ част от сграда с проектен идентификатор 68134.609.808.4 (цялата с площ 23 кв. м) съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.242 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, обща сума за обезщетение на собствениците – 303,12 лв., разпределена, както следва:

- Александър Иванов Алексиев – 1/6 ид.ч. – 50,52 лв.

- Иванка Александрова Папазян – 1/3 ид.ч. – 101,04 лв.

- Рени Илиева Жулиенова – 1/4 ид.ч. – 75,78 лв.

- Румен Илиев Алексиев – 1/4 ид.ч. – 75,78 лв.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.807 – застроен, с площ за отчуждаване 94 кв. м, и попадащата в ПИ сграда с проектен идентификатор 68134.609.807.3 (цялата с площ 19 кв. м) съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.245 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, обща сума за обезщетение на собствениците – 3 008,00 лв., разпределена, както следва:

- Таня Ненова Гигова – 1/4 ид.ч. – 752,00 лв.

- Радост Ненова Пенева – 1/4 ид.ч. – 752,00 лв.

- Харалампи Димитров Дерменджиев – 1/3 ид.ч. – 1002,66 лв.

- Лиляна Димитрова Дерменджиева – 1/12 ид.ч. – 250,67 лв.

- Христина Петкова Дерменджиева – 1/12 ид.ч. – 250,67 лв.

6. 2/3 идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.799 – застроен, с площ за отчуждаване 23 кв. м, и попадащата в ПИ част от 1/2 идеална част от сграда с проектен идентификатор 68134.609.798.2 с площ 9 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.431 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, обща сума за обезщетение на собствениците – 1 025,28 лв., разпределена, както следва:

   1. Обезщетение за 2/3 идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.799 – 516,42 лв., разпределено, както следва:

- Ангел Николов Карабов – 1/3 ид.ч. – 258,21 лв.

- Павлина Руменова Николова – 1/3 ид.ч. – 258,21 лв.

   2. Обезщетение за 1/2 от сграда с проектен идентификатор 68134.609.798.2 на собственика Павлина Руменова Николова – 508,86 лв.

7. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.813 – незастроен, с площ за отчуждаване 67 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.432 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, сума за обезщетение на собствениците – 2 510,49 лв., разпределена, както следва:

- Маргарита Данаилова Мирчева – 1/6 ид.ч. – 418,41 лв.

- Станислав Стефанов Мирчев – 1/6 ид.ч. – 418,41 лв.

- Стефка Стефанова Димитрова – 1/6 ид.ч. – 418,41 лв.

- Росица Кирилова Мирчева – 1/6 ид.ч. – 418,42 лв.

- Симеонка Спасова Стефанова – 1/6 ид.ч – 418,42 лв.

- Капка Спасова Мирчева – 1/6 ид.ч. – 418,42 лв.

8. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.816 – застроен, с площ за отчуждаване 17 кв. м, и попадащите в ПИ част от сграда с проектен идентификатор 68134.609.816.1 (цялата с площ 16 кв. м) и част от сграда с проектен идентификатор 68134.609.815.5 (цялата с площ 14 кв. м) съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.433 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, сума за обезщетение на собствениците – 509,66 лв., разпределена, както следва:

- Миле Любенов Инов – 1/2 ид.ч. – 254,83 лв.

- Стойно Любенов Инов – 1/2 ид.ч. – 254,83 лв.

9. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.817 – незастроен, с площ за отчуждаване 7 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.436 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, сума за обезщетение на собствениците – 227,64 лв., разпределена, както следва:

- Владимир Желев Желев – 1/2 ид.ч. – 113,82 лв.

- Тодорка Райева Желева и Желю Данев Желев – в режим на СИО – 1/2 ид.ч. – 113,82 лв.

10. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.827 – застроен, с площ за отчуждаване 54 кв. м, и попадащите в ПИ част от сграда с проектен идентификатор 68134.609.828.2 (цялата с площ 64 кв. м) и част от сграда с проектен идентификатор 68134.609.827.1 (цялата с площ 29 кв. м) съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.444 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, сума за обезщетение на собствениците – 1 764,18 лв., разпределена, както следва:

- Петър Димитров Иванов – 1/4 ид.ч. – 441,04 лв.

- Илия Димитров Иванов – 1/4 ид.ч. – 441,05 лв.

- Райна Иванова Иванова – 1/6 ид.ч. – 294,03 лв.

- Антоанета Иванова Чомаклийска-Кираджийска – 1/6 ид.ч. – 294,03 лв.

- Емил Иванов Чомаклийски – 1/6 ид.ч. – 294,03 лв.

11. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.609.801 – незастроен, с площ за отчуждаване 192 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.8 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“, сума за обезщетение на собственика Неделка Симеонова Иванова – 6 769,92 лв.

 

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят банкови сметки в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

09.08.2018