Столична община – процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура на кв. "Модерно предградие" и вътрешноквартална ВиК мрежа, район "Връбница"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост

СЪОБЩАВАМ,

Че са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Инженерна инфраструктура на кв. "Модерно предградие" и вътрешноквартална ВиК мрежа, район "Връбница", гр. София съгласно действащ план за регулация на м. „Модерно предградие“, одобрен със Заповеди № РД-09-50-337/23.06.1997 г. и № РД-09- 50-414/23.07.1998 г. на главния архитект на гр. София, Решения № 40 по Протокол № 20/30.03.2001 г. и № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. на СОС, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-18/18.05.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3675 (застроен), с площ 23 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3674.1, с площ 35 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.324 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

2. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-22/18.05.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2875 (застроен), с площ 41 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2876.4, с площ 34 кв.м. и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2876.5. с площ 16 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.497 по КККР. Липсват данни за собственика на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2875.

3. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-23/18.05.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2885 (незастроен), с площ 17 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ  реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.553 по КККР. Липсват данни за собственика на 11 кв. м от отчуждавания имот.

4. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-29/18.05.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3677 (застроен), с площ 79 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3676.3, с площ от 21 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР,  представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.364 по КККР. Липсват данни за собственика на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3677.

5. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-31/18.05.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2901 (незастроен), с площ 121 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.547 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

6. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-40/18.05.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3636 (незастроен), с площ 11 кв. м. съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ  реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.458 по КККР. Липсват данни за собственика на 3/4 ид. ч. от отчуждавания имот.

7. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-42/18.05.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3689 (незастроен), с площ 11 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.462 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

8. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-44/18.05.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3639 (застроен), с площ 14 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3640.2, с площ 24 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.456 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

9. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-47/18.05.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3659 (незастроен), с площ 17 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.326 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

10. Заповед № СОА18-РД40-50/18.05.2018 г., изменена със Заповед № СОА18- РД40-67/30.07.2018 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822,2847 (застроен), с площ 67 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2848.2. с площ от 37 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР,  представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.458 по КККР. Липсват данни за собственика на 1/2 от 20 кв. м от отчуждавания имот.

11. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-52/18.05.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3681 (незастроен), с площ 30 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.366 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в “Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

07.09.2018