Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци с обща маса 2 259.455 т

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал.1 и ал.6 от Наредбата за общинската собственост и чл. 108 от Наредбата за общинска собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Решение № 70 по протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 508 по протокол № 86, т. 15 от 23.07.2015 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) с обща маса 2 259.455 т., находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Кубрат”, с. Яна, по позиции, както следва:

1.1. Хартия и картон - 20.00 т.
1.2. Хартия и картон - 43.760 т.
1.3. Черни метали - 100 т.
1.4. Черни метали - 200 т.
1.5. Черни метали - 489.995 т.
1.6. Цветни метали - 43.280 т.
1.7. Пластмаса-полиетилен (найлон) - 104.800 т.
1.8. Стъкло - 100 т.
1.9. Стъкло - 200 т.
1.10. Стъкло - 400 т.
1.11. Стъкло - 557.620 т.

Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/ите позиция/ции, за която/които участва в настоящия търг.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество във всяка една позиция. Количествата са крайни и не могат да се променят.
 

2. Начални тръжни цени по позиции:

2.1. Хартия и картон - 20.00 т. - 400.00 лв.
2.2. Хартия и картон - 43.760 т. - 876.00 лв.
2.3. Черни метали - 100 т. - 7 000.00 лв.
2.4. Черни метали - 200 т. - 14 000.00 лв.
2.5. Черни метали - 489.995 т. - 34 300.00 лв.
2.6. Цветни метали - 43.280 т. - 47 608.00 лв.
2.7. Пластмаса-полиетилен (найлон) - 104.800 т. - 12 576.00 лв.
2.8 Стъкло - 100.00 т. - 170.00 лв.
2.9 Стъкло - 200.00 т. - 340.00 лв.
2.10 Стъкло - 400.00 т. - 680.00 лв.
2.11 Стъкло - 557.620 т. - 948.00 лв.


3. Размер на стъпките за наддаване
Стъпките за наддаване за всяка позиция са както следва:

3.1. Хартия и картон - 20.00 лв.
3.2. Хартия и картон - 20.00 лв.
3.3. Черни метали - 100.00 лв.
3.4. Черни метали - 200.00 лв.
3.5. Черни метали - 400.00 лв.
3.6. Цветни метали - 500.00 лв.
3.7. Пластмаса-полиетилен (найлон) - 500.00 лв.
3.8 Стъкло - 5.00 лв.
3.9 Стъкло - 10.00 лв.
3.10 Стъкло - 20.00 лв.
3.11 Стъкло - 20.00 лв.
 

4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване

4.1. Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:

4.1.1. Заявление за участие:
Заявлението за участие се попълва по образец (Образец №1). Към заявлението се прилагат:
- Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за внесен депозит (в оригинал);
- В случаите, когато не е посочен ЕИК - оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;
- Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 162, ал. 2 от ДОПК – в оригинал;
- Свидетелство за съдимост на представляващия и на членовете на управителните органи – в оригинал (срок на валидност 6 месеца);
- Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

4.1.2. Декларация по образец (Образец №2) - Административни сведения;

4.1.3. Декларация по образец (Образец №3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;

4.1.4. Декларация по образец (Образец №4), че участникът се задължава да поеме разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи-отпадъци;

4.1.5. Декларация по образец (Образец №5) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;

4.1.6. Декларация по образец (Образец №6), че участникът е извършил оглед на вещите-отпадъци;

4.1.7. Деклараця по (Образец 7) за произход на средствата.

4.1.8.Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс.

4.2. Документите по т.т. 4.1.1. – 4.1.8. и приложенията към заявлението се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - отпадъци, находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с.Яна“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта.
 

5. Начин на плащане

Купувачът заплаща предложената цена в срок до пет работни дни от регистрационния индекс на договора по посочената в същия банкова сметка на Столична община.
 

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга

• Вещите са на разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч. в периода от 16.05.2016 г. до 27.05.2016 г.

• Дата на провеждане на търга:27.05.2016 г.;

• Начален час на търга: 15.00 часа;

• Място на провеждане на търга: в стая № 109, находяща се на адрес ул.”Париж” № 3.
 

7. Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита

Цената на тръжната документация е 10.00 лв.(десет) лева, без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 105, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 26.05.2016 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6.

Размерът на депозита за участие е 10% от началната тръжна цена за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична Община:

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6.

В платежното нареждане задължително се записва номера на позицията, за която се участва и номера на търга.
 

8. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12.00 часа на 27.05.2016 г.
 

9. Специални изисквания

Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество за всяка една от позициите.
14.05.2016