Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава Пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 70 по Протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 446 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци, при следните условия:

 

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“,  както следва:

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта – отпадък

Предвидено за образуване за период от 12 месеца

количество

(т)

1.

Черни метали

19.12.02

до 8 500

Всеки участник следва да подаде оферта за настоящия търг.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество. Количествата са крайни и не могат да се променят.

2. Начални тръжни цени:

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта –отпадък

Начална цена

1.

Черни метали

19.12.02

48,97 лв./тон

3. Размер на стъпките за наддаване

Стъпките за наддаване са, както следва:

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта –отпадък

Стъпка за наддаване

1.

Черни метали

19.12.02

4,90 лв./тон


4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване
4.1.
Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:
4.1.1.   Обявление за участие:
Обявлението за участие се попълва по образец (Образец № 1). Към обявлението  се прилагат:

  • Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);
  • Документ за внесен депозит (в оригинал);
  • В случаите, когато не е посочен ЕИК – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;
  • Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

4.1.2. Декларация по образец (Образец № 2) – Административни сведения.
4.1.3. Декларация по образец (Образец № 3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба.
4.1.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът приема  да осигури ежедневно изтегляне и извозване на количества образуваните движими вещи – отпадъци за периода на действие на договора.
4.1.5. Декларация по образец (Образец №5), че участникът приема да поеме разходите по изтегляне, извозване и разтоварване на закупените вещи – отпадъци.
4.1.6. Декларация по образец (Образец № 6) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника.
4.1.7 Декларация по образец (Образец №7), че участникът е извършил оглед на мострите на предвидените за образуване вещи – отпадъци.
4.1.8 Декларация по образец (Образец № 8) по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
4.1.9 Декларация по образец (Образец №9), че вещите – отпадъци се приемат с цел оползотворяване, в т.ч. рециклиране.
4.1.10. Декларация по образец (Образец № 10) за липса на задължения.
4.1.11. Декларация по образец (Образец № 11), че участникът не е лишен от право да упражнява търговска дейност.
4.1.12. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс за предоставянето на гаранция за добро изпълнение.
4.2. Документите по т.т. 4.1.1. – 4.1.12. и приложенията към обявление се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг № 03-СО-2021 с явно наддаване за продажба на движими вещи – отпадъци, предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, извършвани в инсталациите и съоръженията на Столична община“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта.

5. Начин на плащане
Купувачът заплаща предложената цена за предвидените за образуване вещи – отпадъци, в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно натрупано, изтеглено и извозено количество за предходната седмица, по реда на чл. 64, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Заплащането се извършва по посочената в договора банкова сметка на Столична община.

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга:

  • Вещите са на  разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 12.04.2021 г.;
  • Дата на провеждане на търга: 12.04.2021 г.;
  • Начален час на търга: 14:00 ч.
  • Място на провеждане на търга: Зала № 109 – зала, находяща се на адрес: ул.”Париж” № 3.

Тръжната документация е 10,00 лв. (десет) лева без ДДС и се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ №3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 15:30 ч. на 09.04.20201 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81SOMB91303133008301, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон „Врабча“, ул. „Врабча“ № 6.

Размерът на депозита за участие е 5% от началната тръжна цена за тон от общото прогнозно количество, предвидени за образуване от съответния вид за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична община:

IBAN: BG72SOMB91303333008301
BIC Code: SOMBBGSF

Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.
В платежното нареждане задължително се записва номерът на позицията, за която се участва и номерът на търга.

Депозитът за участие се внася до 16:00 ч. на 09.04.2021 г.

7. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12:00 часа на  12.04.2021 г.

8. Специални изисквания
Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество.

 

 

02.04.2021