Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава Пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 70 по Протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 446 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци, при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, по  позиции, както следва:
 

Позиция № Наименование на вещта – отпадък Код на вещта –
отпадък
Предвидено за образуване за период от 12 месеца количество (т)
1. Смесена хартия 19.12.01 до 24 000
2. Смесена пластмаса 19.12.04 до 24 000
3. Черни метали 19.12.02 до 8 500
4. Стъкло 19.12.05 до 18 000

 

 

 

 

 

 

Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/-ите позиция/-ции, за която/които участва в настоящия търг.

Всеки участник може да подава оферти за всяка една от обособените позиции без ограничение в техния брой.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество във всяка една позиция. Количествата са крайни и не могат да се променят.


2. Начални  тръжни  цени  по  позиции:

Позиция № Наименование на вещта – отпадък Код на вещта –
отпадък
Начална цена Предвидено за образуване за период от 12 месеца количество (т)
1. Смесена хартия 19.12.01 5,20 лв./тон до 24 000
2. Смесена пластмаса 19.12.04 2,20 лв./тон до 24 000
3. Черни метали 19.12.02 46 лв./тон до 8 500
4. Стъкло 19.12.05 1,90 лв./тон до 18 000

 

 

 

 

 

 


3. Размер на стъпките  за  наддаване 

Стъпките за наддаване  за  всяка  позиция  са,  както следва:

Позиция № Наименование на вещта – отпадък Код на вещта –
отпадък
Стъпка за наддаване
1. Смесена хартия 19.12.01 0,52 лв./тон
2. Смесена пластмаса 19.12.04 0,22 лв./тон
3. Черни метали 19.12.02 4,60 лв./тон
4. Стъкло 19.12.05 0,19 лв./тон

 

 

 

 

 4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване

4.1. Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:

4.1.1. Обявление за участие

Обявлението за участие се попълва по образец (Образец № 1). Към обявлението  се прилагат:

  • Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис); 
  • Документ за внесен депозит (в оригинал);
  • В случаите, когато не е посочен ЕИК – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;
  • Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

4.1.2. Декларация по образец (Образец № 2) – Административни сведения;

4.1.3. Декларация по образец (Образец №3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;

4.1.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът приема  да осигури ежедневно изтегляне и извозване на количества образуваните движими вещи – отпадъци за периода на действие на договора;

4.1.5. Декларация по образец (Образец № 5), че участникът приема да поеме разходите по изтегляне, извозване и разтоварване на закупените вещи – отпадъци;

4.1.6. Декларация по образец (Образец № 6) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;

4.1.7. Декларация по образец (Образец № 7), че участникът е извършил оглед на мострите на предвидените за образуване вещи –отпадъци;

4.1.8. Декларация по образец (Образец № 10) за липса на задължения;

4.1.9. Декларация по образец (Образец № 11), че участникът не е осъждан;

4.1.10. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс за предоставянето на гаранция за добро изпълнение.

4.2. Документите по т.т. 4.1.1. – 4.1.10. и приложенията към обявление се подреждат и описват в хронологична последователност съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – отпадъци, находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта.

5. Начин на плащане

Купувачът заплаща предвидените за образуване вещи – отпадъци, в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно натрупано, изтеглено и извозено количество за предходната седмица, по реда на чл. 64, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Заплащането се извършва  по посочената в договора банкова сметка на ОП СПТО.   

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга

  • Вещите са на  разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч.  до   23.10.2019 г.
  • Дата на провеждане на търга: 24.10.2019 г.;
  • Начален час на търга: 14:00 часа;
  • Място на провеждане на търга: стая № 109 - зала, находяща се на адрес ул. ”Париж” № 3 .

Тръжната документация е 10,00 лв. (десет лева) без ДДС и се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 209. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца – от 10:00 ч. до 12;00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая №204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 22.10.2019 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва: IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6.

Размерът на депозита за участие е 10% от началната тръжна цена за тон за количество налични вещи – отпадъци от съответния вид и 5% от началната тръжна цена за тон от общото прогнозно количество, предвидени за образуване от съответния вид, за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична община:

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. ''Врабча'' № 6.

В  платежното нареждане задължително се записва номерът на позицията, за която се участва,  и  номерът на търга.

Депозитът за участие се внася до 12:00 ч. 23.10.2018 г.

7. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12:00 часа на   24.10.2019 г.

8. Специални изисквания

Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество за всяка  една  от  позициите.

16.10.2019