Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 70 по Протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 446 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Хан Богоров”,  с. Яна,  по  позиции,  както следва:

Позиция
Наименование на вещта – отпадък Код на вещта – отпадък Предвидено за образуване за период от 12 месеца количество (т)
1. Цветни метали 19.12.03 до 1 000
2. Хартиени и картонени опаковки 15.01.01 до 3,000
3. Хартия и картон 20.01.01 до 0,800


Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/-ите позиция/-ции, за която/които участва в настоящия търг.

Всеки участник може да подава оферти за всяка една от обособените позиции, без ограничение в техния брой.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество във всяка една позиция. Количествата са крайни и не могат да се променят.
 

2. Начални тръжни цени по позиции:

Позиция
Наименование на вещта – отпадък Код на вещта – отпадък Предвидено за образуване за период от 12 месеца количество (т) Цена за тон
1. Цветни метали 19.12.03 До 1 000 600 лв./тон
2. Хартиени и картонени опаковки 15.01.01 До 3,000 30 лв./тон
3. Хартия и картон 20.01.01 До 0,800 20 лв./тон

 

3. Размер на стъпките за наддаване

Стъпките за наддаване за всяка позиция са както следва:

Позиция
Наименование на вещта – отпадък Код на вещта – отпадък Стъпка за наддаване в лв.
1. Цветни метали 19.12.03 60
2. Хартиени и картонени опаковки 15.01.01 3
3. Хартия и картон 20.01.01 2

 

4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване

Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:

4.1. Обявление за участие  (Образец № 1) с приложени:

- Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис)        

- Документ за внесен депозит (в оригинал)       

- В случаите, когато не е посочен ЕИК – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

- Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

4.2. Декларация по образец (Образец № 2) – Административни сведения.

4.3. Декларация по образец (Образец № 3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба.

4.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът приема  да осигури ежедневно изтегляне и извозване на количества образувани движими вещи – отпадъци за периода на действие на договора (попълва се само, ако участникът участва за позиция 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 6.1).

4.5. Декларация по образец (Образец №5), че участникът приема да поеме разходите по изтегляне, извозване и разтоварване на закупените вещи – отпадъци.

4.6. Декларация по образец (Образец № 6), че участникът е извършил оглед на наличните образувани движими вещи – отпадъци и на мострите на предвидените за образуване вещи – отпадъци.

4.7. Декларация по образец (Образец № 10) – за липса на задължения.

4.8. Деларация по Декларация по образец (Образец № 11), че участникът не е осъждан.

4.9. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс за предоставянето на гаранция за добро изпълнение.


5. Начин на плащане

Купувачът заплаща предложената цена за наличните вещи – отпадъци в срок до 5 работни дни от рег. индекс на договора, а за предвидените за образуване вещи – отпадъци, в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно натрупано, изтеглено и извозено количество за предходната седмица, по реда на чл. 64, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Заплащането се извършва  по посочената в договора банкова сметка на Столична община.   


6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга

  • Вещите са на  разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч.  до   19.02.2019 г.
  • Дата на провеждане на търга: 19.02.2019 г
  • Начален час на търга: 14:00 часа
  • Място на провеждане на търга: стая № 109 – зала, находяща се на адрес ул. ”Париж” № 3.

Тръжната документация е 10.00 лв. (десет) лева, без ДДС, и се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ №3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 15.02.2019 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6.

Размерът на депозита за участие е 10% от началната тръжна цена за тон за количество налични вещи – отпадъци от съответния вид и 5% от началната тръжна цена за тон от общото прогнозно количество, предвидени за образуване от съответния вид за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична община:

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. ''Врабча'' № 6.

В  платежното нареждане задължително се записва номерът на позицията, за която се участва,  и  номерът на търга.

Депозитът за участие се внася до 12.00 ч. 18.02.2018 г.


7. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12.00 часа на 19.02.2019 г.


8. Специални изисквания

Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество за всяка  една  от  позициите.

 

12.02.2019