Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, р-н „Кремиковци“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 70 по Протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 446 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци, при следните условия:

 

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“,  както следва:

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта – отпадък

Предвидено за образуване за период от 12 месеца
количество
(т)

1.

Цветни метали

 

19.12.03

до 1 000


Всеки участник следва да подаде оферта за настоящия търг.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество. Количествата са крайни и не могат да се променят.

2. Начални тръжни цени:

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта –отпадък

Предвидено за образуване за период от 12 месеца
количество
(т)

Цена за тон

1.

Цветни метали

19.12.03

До 1 000

450 лв./тон


3. Размер на стъпките за наддаване:

Стъпките за наддаване са, както следва:

Позиция

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта –отпадък

Стъпка за наддаване в лв.

1.

Цветни метали

19.12.03

45


4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване:

Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:

4.1. Обявление за участие  (Образец № 1) с приложени:

 - Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);        

- Документ за внесен депозит (в оригинал);        

- В случаите, когато не е посочен ЕИК – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие.  В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;

- Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

4.2. Декларация по образец (Образец № 2) – Административни сведения;

4.3. Декларация по образец (Образец № 3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;

4.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът приема  да осигури ежедневно изтегляне и извозване на количества образувани движими вещи – отпадъци за периода на действие на договора;

4.5. Декларация по образец (Образец № 5), че участникът приема да поеме разходите по изтегляне, извозване и разтоварване на закупените вещи – отпадъци;

4.6. Декларация по образец (Образец № 6) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;

4.7. Декларация по образец (Образец № 7), че участникът е извършил оглед на мострите на предвидените за образуване вещи – отпадъци;

4.8. Декларация по образец (Образец № 10) за липса на задължения;

4.9. Декларация по образец (Образец № 11), че участникът не е осъждано;

4.10. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс за предоставянето на гаранция за добро изпълнение.

5. Начин на плащане;

Купувачът заплаща предложената цена за предвидените за образуване вещи – отпадъци, в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно натрупано, изтеглено и извозено количество за предходната седмица, по реда на чл. 64, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Заплащането се извършва по посочената в договора банкова сметка на Столична община.   

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга:

  • Вещите са на  разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч. на 23.04.2020 г.;
  • Дата на провеждане на търга: 24.04.2020 г.;
  • Начален час на търга: 14:00 ч.;
  • Място на провеждане на търга: Зала № 1 – зала, находяща се на адрес ул. ”Московска” № 33.

Тръжната документация е 10,00 лв. (десет) лева, без ДДС, и се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16:00 ч. на 23.04.2020 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6.

Размерът на депозита за участие е 5% от началната тръжна цена за тон от общото прогнозно количество, предвидени за образуване от съответния вид за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична община:

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301

BIC Code: SOMBBGSF

Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. ''Врабча'' № 6.

В  платежното нареждане задължително се записва номерът на позицията, за която се участва, и номерът на търга.

Депозитът за участие се внася до 12:00 ч. на 23.04.2020 г.

7. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12:00 часа на 24.04.2020 г.
   
8. Специални изисквания

Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество.

16.04.2020