Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 1-СО-2022 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 780 по Протокол № 43, т. 32 от 25.11.2021 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 1-СО-2022 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, при следните условия:

  1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1387.229, с площ 203 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Район „Надежда“, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 година на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. София, ул. „Чепеларе“ № 12, попадащ в УПИ VIII-229,288,228, кв. 847, по действащ ПУП на местност „ж.к. "Триъгълника“, одобрен със Заповед № РД-50-09-236/ 02.09.1992 г. на гл. архитект на гр. София (АЧОС № 1762 от 24.01.2012 г., вписан в Служба по вписванията на 20.02.2012 г. с вх. рег. № 5432, том XI № XLI, имотна партида 205493).

Съгласно ОУП на СО, приет с Решение № 697 от Протокол № 51/19.11.2009 г. на СОС и Решение № 960/16.12.2009 г. на МС, УПИ VIII-229, 288, 229, кв. 847, м. „Триъгълника“, попада в „Жилищна зона преобладаващо средноетажно застрояване“ – Жс, със следните параметри на застрояване:

  • Максимална плътност на застрояване Пзастр. – 50%
  • Максимална интензивност на застрояване Кинт. – 2,5
  • Максимална озеленена площ Позел – 35
  • Максимална кота корниз в м.: 15 за жил.; 20 за общ.

Съгласно действащ ЗРП за м. „Триъгълника“ по плана на гр. София, одобрен със Заповед № РД-50-09-236/02.09.1992 на гл. арх. на гр. София, УПИ VIII- 229, 288, 228, кв. 847, м. „Триъгълника“ е отреден за жилищно строителство (Г+4ет).

  2. Начална тръжна цена:

139 461,00 (сто тридесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и един) лева без ДДС.

  3. Размер на стъпката за наддаване:

  6974  (шест хиляди деветстотин седемдесет и четири) лева.

  4. Размер на депозита за участие:

13 947 (тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и седем) лева.

Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.

В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 1-СО-2022.

Срокът за внасяне на депозит е до 16:00 часа на 25.02.2022 г.

   5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:

  • За оглед на обекта: Светла Декина – н-к-отдел УОСЖФРКТД; район „Надежда”, моб. тел. 0889 775 255, до 12:00 ч. на 25.02.2022 г.
  • Дата на провеждане на търга: 28.02.2022 г.
  • Начален час на търга: 14:00 часа;
  • Място на провеждане на търга: зала № 1, находяща се на адрес: ул. ”Московска” № 33.

   6. Цена на тръжната документация:  10,00 лв. (десет лева), без ДДС.

Тръжната документация на стойност от 10 лева се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

Срок за закупуване на тръжната документация – до 15:00 ч. на 25.02.2022 г.

 

26.01.2022