Столична община - открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал : „Пласментно – снабдителна база „Илиянци” гр. София, с оператор „ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД


На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:


Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал :

„Пласментно – снабдителна база „Илиянци“, гр. София, с оператор „ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, с предмет на дейност : приемане, съхранение и реализация на дизелово гориво, газьол, биогорива и втечнени въглеводородни газове. Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 26.10.2016 г. до 26.11.2016 г. в сградата на общината - ул. „Париж“ № 5, етаж 2, стая № 205, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. и на интернет страницата на общината – http://www.sofia.bg, раздел „Обществени обсъждания“

Лице за контакти: Асен Чакъров – гл. експерт в отдел „Околна среда“, Дирекция „ОЗГВООС“, Столична община, тел. 02/9377 277 Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Доклад за безопасност на „Пласментно – снабдителна база „Илиянци“

Изявление на Ръководството на „ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за политиката за предотвратяване на големи аварии

25.10.2016