Столична община – отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие“ и вътрешноквартална ВиК мрежа, район „Връбница“ – публична общинска собственост, по ул. „Справедливост“ и ул. „367“

Публикувано на 03.04.2018 г.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост (съгласно действащ регулационен план на м. „Модерно предградие“, одобрен със Заповеди № РД-09-50-337/23.06.1997 г. и № РД-09-50-414/23.07.1998 г. на главния архитект на гр. София, Решения № 40 по Протокол № 20/30.03.2001 г. и № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие“ и вътрешноквартална ВиК мрежа, район „Връбница“ – публична общинска собственост, по ул. „Справедливост“ и ул. „367“, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращи се на територията на район „Връбница” – Столична община, както следва:

1. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3685 – застроен, с площ 43 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3684.4, с площ от 22 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3684.5, с площ 17 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.368 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 6174 лева, разпределена както следва:

- Райчо Вецков Колев – сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3684.5, с площ 17 кв. м – 1 634 лв.;

- неустановен собственик на – 4 540 лв.


2. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3677 – застроен, с площ 79 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3676.3, с площ от 21 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.364 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 10 215 лева, разпределена както следва:

- Иван Борисов Дамянов – собственик на – 1 875 лв.;

- неустановен собственик на – 8 340 лв.
 

3. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3679 – незастроен, с площ 43 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.365 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 4 540 лева, собственик: Христо Момчилов Димитров.

4. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3681 – незастроен, с площ 30 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.366 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 3 167 лева, собственик: неустановен.

5. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3683 – застроен, с площ 17 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3682.2 с площ 20 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.367 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 1795 лева, разпределена както следва:

- Златан Цветанов Нацев и Василка Борисова Нацева – 1/2 ид. ч. в режим на СИО – 897,50 лв.;

- Милена Кирилова Ковачева 1/2 ид. ч. – 897,50 лв.
 

6. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2847 – застроен, с площ 67 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2848.2, с площ от 37 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.458 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 11 113 лева, разпределена на следните собственици: А) ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2847:

- Владимир Димитров Косанов – 1/2 ид. ч. от 67 кв. м – 3 536,50 лв.;

- Костадин Христов Косанов – 1/4 ид. ч. от 47 кв. м – 1 240,50 лв.;

- Юлка Фердова Димитрова – 1/4 ид. ч. от 47 кв. м – 1 240,50 лв.;

- Неустановен собственик – 1/2 от 20 кв. м – 1 055,50 лв.

Б) сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2848.2:

- Костадин Христов Косанов – 1/8 ид. ч. – 505 лв.;

- Юлка Фердова Димитрова – 3/8 ид. ч. – 1 515 лв.;

- неустановен собоственик – 1/2 ид. ч. – 2 020 лв.


7. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3653 – незастроен, с площ 16 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.943 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 1689 лева, собственик: Нго Тхи Тхук.


8. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3655 – застроен, с площ 15 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3654.2, с площ 17 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.944 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 1584 лева, разпределена на следните собственици:

- Цонка Пантелеева Мадова – 3/8 ид. ч. – 594 лв.;

- Рашко Манолов Велков – 1/8 ид. ч. – 198 лв.;

- Иван Радков Йотов – 1/2 ид. ч. – 792 лв.


9. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3659 – незастроен, с площ 17 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.326 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 1795 лева, собственик: неустановен.
 

10. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3657 – незастроен, с площ 26 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.331 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 745 лева, собственик: Влади Янакиев Кирилов.


11. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3651 – незастроен, с площ 21 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.336 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 217 лева, собственик: Станчо Стойков Юруков.


12. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3649 – незастроен, с площ 28 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.337 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2956 лева, разпределена на следните собственици:

- Георги Николов Свещарски – 1/2 ид. ч. – 1 478 лв.;

- Иван Николов Христов – 1/2 ид. ч. – 1 478 лв.
 

13. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2913 – застроен, с площ 64 кв. м и сграда – пристройка към основната сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2914.1, състояща се от два гаража и кухня с обща площ 40 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.530 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 12 270 лева, разпределена на следните собственици:

- Антония Ангелова Апостолова – 1/2 ид. ч. – 6 135 лв.;

- Владимир Апостолов Апостолов – 1/2 ид. ч. – 6 135 лв.


14. Части от сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3670.1: северозападна част от сградата с площ от 17,80 кв. м и югозападна част от сградата с площ от 27,545 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3670.2, с площ 6 кв. м, построени в поземлен имот с идентификатор 68134.2824.319 одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 5 578 лева, разпределена на следните собственици:
А) част от сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3670.1, с площ от 27,545 кв. м:

– Стефан Алексиев Стоянов – 1/2 ид. ч. – 1 487,70 лв.;

– Роза Стефанова Алексиева – 1/2 ид. ч. – 1 487,70 лв.

Б) част от сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3670.1, с площ от 17,80 кв. м:

– Стефан Алексиев Стоянов – 1/6 ид. ч. – 433,92 лв.;

– Роза Стефанова Алексиева – 1/6 ид. ч. – 433,92 лв.;

– Цветанка Илиева Ангелова – 1/3 ид. ч. – 867,82 лв.;

– Йорданка Христова Ангелова – 1/9 ид. ч. – 289,28 лв.;

– Диана Ангелова Михова – 1/9 ид. ч. – 289,28 лв.;

– Зорница Ангелова Ангелова – 1/9 ид. ч. – 289,28 лв.


15. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3673 – застроен, с площ 12 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3672.2, с площ от 35 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.321 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 438 лева, разпределена на следните собственици:

- Никола Тодоров Николов – 1/2 ид. ч. – 1 219 лв.;

- Наполеонка Симеонова Николова – 1/2 ид. ч. – 1 219 лв.


16. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3675 – застроен, с площ 23 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3674.1, с площ 35 кв. м съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.324 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 450 лева, собственик: неустановен.


17. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3700 – незастроен, с площ 8 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.470 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 214 лева, собственик: Левтерка Димитрова Спасова.


18. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3706 – застроен, с площ 41 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3705.1, с площ от 40 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.475 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 9 981 лева, разпределена на следните собственици:

- Цветанка Георгиева Димитрова – 1/3 ид. ч. – 3 327 лв.;

- Етка Иванова Никифорова – 1/3 ид. ч. – 3 327 лв.;

- Николина Иванова Христова – 1/6 ид. ч. – 1 663,50 лв.;

- Илия Георгиев Христов – 1/6 ид. ч. – 1 663,50 лв.
 

19. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3663 – незастроен, с площ 5 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.308 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 107 лева, собственик: Кирил Сашев Тодоров.


20. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3667 – застроен, с площ 9 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3666.2 с площ 23 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3666.3 с площ 24 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.315 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 4 420 лева, разпределена на следните собственици:

- Михаил Ефремов Апостолов – 1/2 ид. ч. – 2 210 лв.;

- Анелия Ташева Кръстанова – 1/4 ид. ч. – 1 105 лв.;

- Елена Ташева Александрова – 1/4 ид. ч. – 1 105 лв.


21. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3669 – застроен, с площ 10 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3668.3, с площ от 19 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.316 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 1 575 лева, разпределена на следните собственици:

- Верка Истаткова Кръстанова – 1/3 ид. ч. – 525 лв.;

- Цветанка Истаткова Величкова – 1/3 ид. ч. – 525 лв.;

- Мариана Войнова Георгиева – 1/9 ид. ч. – 175 лв.;

- Владимир Войнов Войнов – 1/9 ид. ч. – 175 лв.;

- Валентин Войнов Войнов – 1/9 ид. ч. – 175 лв.


22. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2851 – незастроен, с площ 15 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.510 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 320 лева, разпределена на следните собственици:

- Любомир Георгиев Янев – 1/2 ид. ч. – 160,20 лв.;

- Борис Митков Алексов – 1/12 ид. ч. – 26,70 лв.;

- Евдокия Иринова Алексова – 1/4 ид. ч. – 80,10 лв.;

- Еленка Миткова Алексова – 1/12 ид. ч. – 26,70 лв.;

- Траянка Миткова Алексова 1/12 ид. ч. – 26,70 лв.


23. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2853 – незастроен, с площ 10 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.511 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 214 лева, собственик: Любка Илиева Петрова.


24. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2855 – незастроен, с площ 9 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.512 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 192 лева, разпределена на следните собственици:

- Ганка Василева Георгиева – 1/2 ид. ч. – 96 лв.;

- Ивайло Георгиев Георгиев – 1/2 ид. ч. – 96 лв.


25. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2861 – незастроен, с площ 6 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.517 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 147 лева, разпределена на следните собственици:

- Александър Свиленов Виденов – 1/6 ид. ч. – 24,50 лв.;

- Борислав Свиленов Виденов – 1/6 ид. ч. – 24,50 лв.;

- Милена Василева Виденова – 1/3 ид. ч. – 49 лв.;

- Георги Филипов Якимов – 1/3 ид. ч. – 49 лв.


26. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2905 – незастроен, с площ 43 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.525 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 4 540 лева, разпределена на следните собственици:

- Даниел Цветанов Пейчев – 1/2 ид. ч. – 2 270 лв.;

- Таня Цветанова Пейчева – 1/2 ид. ч. – 2 270 лв.


27. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2907 – незастроен, с площ 24 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.527 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 534 лева, разпределена на следните собственици:

- Денчо Анев Филипов – 1/2 ид. ч. – 1 267 лв.;

- Стефчо Рениев Ангелов – 1/2 ид. ч. – 1 267 лв.


28. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2909 – незастроен, с площ 25 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.528 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 639,25 лева, разпределена на следните собственици:

- Станко Раденков Соколов– 1/3 ид. ч. – 879,75 лв.;

- Георги Станков Соколов – 1/3 ид. ч. – 879,75 лв.;

- Цветанка Раденкова Цветкова – 1/3 ид. ч. – 879,75 лв.


29. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2911 – застроен, с площ 25 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2912.3, с площ от 19 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.529 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 5 511 лева, собственик: Нели Петрова Петрова.


30. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2875 – застроен, с площ 41 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2876.4, с площ 34 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2876.5, с площ 16 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.497 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 7 306 лева, разпределена на следните собственици:

А) неустановен за ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2875 – 4 328 лв.

Б) сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2876.4:

- Албена Георгиева Кръстева – 1/4 ид. ч. – 744,50 лв.;

- Севдалина Георгиева Стоянова – 1/4 ид. ч. – 744,50 лв.;

- Камелия Лозанова Димитрова – 1/2 ид. ч. 1 489 лв.


31. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2883 – незастроен, с площ 95 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.484 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 030 лева, разпределена на следните собственици:

- Любен Анестиев Георгиев – 1/2 ид. ч. – 1 015 лв.;

- Иван Анестиев Георгиев – 1/2 ид. ч. – 1 015 лв.


32. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2877 – застроен, с площ 13 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2878.5, с площ 13 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.498 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 1 372,50 лева, разпределена на следните собственици:

- Палмина Милчова Асенова – 1/3 ид. ч. – 457,50 лв.;

- Мариана Милчева Иванова – 1/3 ид. ч. – 457,50 лв.;

- Елена Димитрова Костадинова – 1/9 ид. ч. – 152,50 лв.;

- Красимира Евлогиева Савева – 1/9 ид. ч. – 152,50 лв.;

- Анелия Евлогиева Костадинова – 1/9 ид. ч. – 152,50 лв.


33. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2979 – застроен, с площ 25 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2880.2, с площ от 47 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.502 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 4 066 лева, разпределена на следните собственици:

- Владислава Николаева Николова – 1/2 ид. ч. – 2 033 лв.;

- Григор Николаев Николов – 1/2 ид. ч. – 2 033 лв.

 

34. с проектен идентификатор 68134.2822.2881 – застроен, с площ 25 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2882.3, с площ 18 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.503 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 640 лева, разпределена на следните собственици:

- Илияна Василева Михайлова – Найденова – 1/3 ид. ч. – 880 лв.;

- Михаил Василев Михайлов – 1/3 ид. ч. – 880 лв.;

- Васил Михайлов Стефанов и Венетка Гюрова Стефанова – 1/3 ид. ч. в режим на СИО – 880 лв.


35. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2869 – незастроен, с площ 6 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.549 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 128 лева, разпределена на следните собственици:

- Трайчо Видинов Йосифов – 1/2 ид. ч. – 64 лв.;

- Емил Райнов Димитров и Роза Димитрова Стефанова – 1/3 ид. ч. в режим на СИО – 64 лв.


36. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2893 – незастроен, с площ 6 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.550 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 128 лева, разпределена на следните собственици:

- Трайчо Видинов Йосифов – 1/2 ид. ч. – 64 лв.;

- Емил Райнов Димитров и Роза Димитрова Стефанова – 1/3 ид. ч. в режим на СИО – 64 лв.


37. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2891 – незастроен, с площ 63 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.551 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 6 651 лева, разпределена на следните собственици:

- Весела Здравкова Василева - Тильовска – 1/2 ид. ч. – 3 325,50 лв.;

- Румен Митков Тильовски – 1/2 ид. ч. – 3 325,50 лв.


38. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2885 – незастроен, с площ 17 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.553 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 1 795 лева, разпределена на следните собственици:

- Стоянка Тодорова Михова – 6 кв. м. – 634 лв.;

- неустановен собственик – 11 кв. м. – 1 161 лв.


39. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.2903 – незастроен с подобрения, с площ 66 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.545 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 9 293 лева, разпределена на следните собственици:

- Иван Любомиров Борисов – 1/4 ид. ч. – 2 323,25 лв.;

- Методи Любомиров Борисов – 1/4 ид. ч. – 2 323,25 лв.;

- Стоил Крумов Стоилов – 1/2 ид. ч. – 4 646,50 лв.

40. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2901 – незастроен, с площ 121 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.547 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 12 774 лева, собственик: неустановен.

41. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2897 – застроен, с площ 21 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2898.8 с площ 4 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2898.9 с площ 14 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2898.10 с площ 27 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.548 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 217 лева, разпределена на следните собственици:

- Виктор Любенов Христов – 1/4 ид. ч. – 554,25 лв.;

- Михаил Бориславов Доцин – 1/4 ид. ч. – 554,25 лв.;

- Румяна Василева Николова – 1/6 ид. ч. – 369,50 лв.;

- Васил Бориславов Доцин – 1/12 ид. ч. – 184,75 лв.;

- Неустановен собственик – 1/4 ид. ч. – 554,25 лв.


42. с проектен идентификатор 68134.2824.3636 – незастроен, с площ 11 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.458 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 1 161 лева, разпределена на следните собственици:

- Ася Валентинова Кацарска – 1/4 ид. ч. – 290,25 лв.

- неустановен собственик – 3/4 ид. ч. – 870,75 лв
 

43. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3691 – застроен, с площ 13 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3690.3, с площ от 18 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.461 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 3 566 лева, разпределена на следните собственици:

- Любомир Симеонов Владимиров – ½ ид. ч. – 1 783 лв.;

- Снежана Василева Величкова – 1/2 ид. ч. – 1 783 лв.

 

44. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3689 – незастроен, с площ 11 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.462 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 1 161 лева, собственик: неустановен.

45. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3687 – застроен, с площ 57 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3686.3, с площ 42 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.463 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 6 018 лева, разпределена на следните собственици:

- Мария Ивайлова Тодорова – 1/2 ид. ч. – 3 009 лв.;

- Емилия Димитрова Маринова – 1/2 ид. ч. – 3 009 лв.


46. ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3639 – застроен, с площ 14 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3640.2, с площ 24 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.456 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 1 478 лева, собственик: неустановен. 


В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. „Ломско шосе“ № 2А, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

                                          /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

03.04.2018