Столична община организира официална церемония „Първа копка“

 

Проект: BG16RFOP001-5.001-0048-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

На 20.12.2019 г. (петък) от 13:00 ч. Столичната община организира официална церемония „Първа копка“ за обект, находящ се в район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „305-та“ № 1, по проект BG16RFOP001-5.001-0048-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Бенефициентът по проекта е Столична община. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 732 146,40 лв., а срокът на изпълнение е 24 месеца.

Oбщата цел е създаване на подходящи материални условия за предоставяне на 2 нови социални услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда чрез осигуряване на модерна и ефективна социална инфраструктура.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: извършен основен ремонт/реконструкция, осигурена нова материално-техническата база и внедрени мерки за енергийна ефективност в 1 обект от социалната инфраструктура на Столична община, разположен в район „Витоша“, с адрес: кв. „Драгалевци“, ул. „305-та“ № 1 (Сградата на бивш ДДЛРГ). Ремонтираната сграда ще осигури условия за предоставянето на следните социални услуги в общността:

- Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства;

- Център за обществена подкрепа.

 

 

18.12.2019