Столична община – обезсилване на Заповед за отчуждаване № СОА16-РД40-2/01.02.2016 г. на кмета на Столична община във връзка с реализацията на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. „Емилиян Станев” – I етап – от ул. „Акад. Вера Мутафчиева” до ул. „Асен Йорданов”, район „Триадица”

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС и във връзка с издадена Заповед № СОА18-РД40-111/26.10.2018 г. на кмета на Столична община за обезсилване на Заповед № СОА16-РД40-2/01.02.2016 г. на кмета на Столична община, с която е отчуждена реална част от ПИ № 151 (незастроена) с площ 121 кв. м, кв. 27, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“, по плана на гр. София, попадаща в улична регулация и в обхвата на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. „Емилиян Станев” – I етап – от ул. „Акад. Вера Мутафчиева” до ул. „Асен Йорданов”, район „Триадица”, гр. София.

№ СОА18-РД40-111/26.10.2018 г.

30.10.2018