Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-126/23.09.2022 г. на кмета на СО за поправка на Заповед № СОА22-РД40-92/19.05.2022 г. на кмета на СО във връзка с отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: „Безименна улица от о.т.2а – о.т.3 = 1б – о.т.4 = 1в до о.т.49, между кв. 13б и 13в, м. "Младост-2", р-н "Младост"

 

На основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № СОА22-РД40-92/19.05.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлен имот с пр. идентификатор 68134.4091.902 (незастроен), находящ се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, както и последваща Заповед СОА22-РД40-126/23.09.2022 г. на кмета на СО на основание чл. 62, ал. 2 от АПК за отстраняване на очевидна фактическа грешка в предходната заповед, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост: „Безименна улица от о.т.2а – о.т.3 = 1б – о.т.4 = 1в до о.т.49, между кв. 13б и 13в, м. "Младост-2", р-н "Младост".

СОА22-РД40-126/23.09.2022 г.  на кмета на Столична община

 

29.09.2022