Столична община обявява заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на пешеходен надлез на СОП, свързващ кв. "Драгалевци", при кв. 126а на м. "Витоша ВЕЦ Симеоново – обслужващи обекти на "Околовръстен път", район "Витоша" и кв. "Витоша", при кв. 119, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", район "Лозенец", съгласно ИПР, район...

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58134.905.250 (незастроен), с площ 195 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-1В-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на пешеходен надлез на СОП, свързващ кв. "Драгалевци", при кв. 126а на м. "Витоша ВЕЦ Симеоново – обслужващи обекти на "Околовръстен път", район "Витоша" и кв. "Витоша", при кв. 119, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", район "Лозенец", съгласно ИПР, район "Триадица", съгласно действащ ПУП – ИПР, на м. "Витоша ВЕЦ – Симеоново“, кв. 119, УПИ II, промяна на улица от о.т. 740А – о.т. 655А, промяна на улица от о.т. 758 – о.т. 674 и ИПР на м. "Витоша ВЕЦ – Симеоново – обслужващи обекти на "Околовръстен път", кв. 126А, УПИ XLIV, одобрени с Решение № 57 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост.

Заповед № СОА22-РД40-40/26.04.2022 г. на кмета на CO

 

03.05.2022