Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-96/31.05.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с неустановен собственик, попадащ в обхвата на обект – публична общинска собственост: „Улица – тупик от о.т. 2а до о.т. 2е, кв. 7а, вилна зона „Косанин дол“, район „Панчарево“ – гр. София


На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 04234.6944.3108 (незастроен), сплощ 143 кв. м, съгласно скица – проект, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 04234.6944.36 по КККР на район „Панчарево", одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011 г. на ИД на АГКК, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост:  „Улица – тупик от о.т. 2а до о.т. 2е, кв. 7а, вилна зона „Косанин дол“, район „Панчарево“ – гр. София. По административна преписка е установено, че имотът е с неустановен собственик. 

 

Заповед № СОА22-РД40-96/31.05.2022 г. на кмета на CO

06.06.2022