Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост - „УПИ I - ,,За общински нужди и детска градина“, кв. 77 по застроителния и регулационен план на м. ,,Манастирски ливади – изток“, район ,,Триадица“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собственикът на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост  - „УПИ I - ,,За общински нужди и детска градина“, кв. 77 по застроителния и регулационен план на м. ,,Манастирски ливади – изток“, район ,,Триадица“, гр. София, одобрен с Решение № 50 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и ЧЗРКП за кв. 85 и прилежащите улици, одобрено с Решение № 55 по протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС:

ПИ с идентификатор 68134.1006.1969 (незастроен), с площ 3438 кв. м. по КККР, одобрени със заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 520 234,20 лева, собственик: Яник Мекушин.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                                                       /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

24.11.2020