Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. "Трамвайно трасе от гара Искър до ж.к. "Младост", ИПР на м. "Копенхаген", одобрено с Решение № 819 по Протокол № 66/06.12.2018 г. на СОС, ЧЗРП на м. "Цариградско шосе" 7 – 11 км, одобрено с Решение № 8 по Протокол № 14/24.07.2000 г. на СОС, ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-610/28.08.2013 г. на главния архитект на София, ПУП на м. НПЗ Изток – подзона „Горубляне“, одобрен със Заповед № РД-50-09-156А/20.04.1983 г. на главния архитект на София и ЧЗРП на НПЗ „Горубляне“ за кв. 1 и кв. 5, одобрено със Заповед № РД-09-50-572/08.11.1996 г. на главния архитект на София, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост", гр. София, както следва:

   1. ПИ с идентификатор 68134.4092.3714 (незастроен), с площ 500 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 70 360,83 лв. (седемдесет хиляди триста и шестдесет лева и осемдесет и три стотинки), от които за ПИ с идентификатор 68134.4092.3714 – 69 760,00 лв. и за изградени подобрения в имота – 2600,83 лв., собственост на ТД „ТМТ-ЕЛКОМ“ ООД.
   2. ПИ с идентификатор 68134.4083.775 (незастроен) с площ 1 468 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 230 893,88 лв. (двеста и тридесет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки), от които за ПИ с идентификатор 68134.4093.775 – 198 943,36 лв. и за изградени подобрения в имота – 31 950,52 лв., собственост на ТД „СОФИЯ АУТЛЕТ ЦЕНТЪР“ ЕООД;
   3. ПИ с идентификатор 68134.4092.5011 (незастроен), с площ 494 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 66 946,88 лв. (шестдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

    - Ели Тодорова                    – 2/9 ид. ч. – 14 877,08 лв.
    - Евстати Грозданов           – 1/6 ид. ч. –   11 157,81 лв.
    - Фея Драганова                  – 1/6 ид. ч. –   11 157,81 лв.
    - Константин Цветанов      – 1/6 ид. ч. –   11 157,81 лв.
    - Димитър Цветанов           – 1/6 ид. ч. –   11 157,81 лв.
    - Нина Симеонова               – 1/18 ид. ч. –  3 719,28 лв.
    - Елка Симеонова                – 1/18 ид. ч. –  3 719,28 лв.

   4. ПИ с идентификатор 68134.4092.56 (незастроен), с площ 3 068 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 415 775,36 лв. (четиристотин и петнадесет хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

    - Петрунка Димитрова  –  1/15 ид. ч. –  27 718,36 лв.
    - Венетка Младенова     –  1/15 ид. ч. –  27 718,36 лв.
    - Валентин Димитров    –  1/15 ид. ч. –  27 718,36 лв.
    - Цветанка Стоичкова    –    1/5 ид. ч. –  83 155,07 лв.
    - Станка Маринова        –    1/5 ид. ч. –  83 155,07 лв.
    - Бисер Бонев                 – 1/30 ид. ч. –  13 859,18 лв.
    - Красимира Бонева      – 1/30 ид. ч. –  13 859,18 лв.
    - Мартин Бонев             – 1/30 ид. ч. –  13 859,18 лв.
    - Катя Алексиева           – 3/60 ид. ч. –  20 788,77 лв.
    - Паолина Бонева         – 3/120 ид. ч. – 10 394,38 лв.
    - Деян Бонев                 – 3/120 ид. ч. – 10 394,38 лв.
    - Трайчо Стоянов          –    1/5 ид. ч. – 83 155,07 лв.

   5. ПИ с идентификатор 68134.4092.2719 (незастроен), с площ 972 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 131 725,44 лв. (сто тридесет и една хиляди седемстотин двадесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

    - Верка Калиманова    – 1/2 ид. ч. – 65 862,72 лв.
    - Тихомир Калиманов – 1/2 ид. ч. – 65 862,72 лв.

   6. ПИ с идентификатор 68134.4083.6281 (незастроен), с площ 523 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 70 876,96 лв. (седемдесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

    - Иванка Минчева             – 1/8 ид. ч.   –  8 859,62 лв.
    - Йорданка Минчева         – 1/8 ид. ч.   –  8 859,62 лв.
    - Райна Апостолова           – 1/4 ид. ч.   – 17 719,23 лв.
    - Стоянка Механджийска  – 1/8 ид. ч.   –  8 859,62 лв.
    - Любка Спасова                – 1/12 ид. ч. –  5 906,41 лв.
    - Илия Спасов                    – 1/24 ид. ч. –  2 953,21 лв.
    - Стоянка Дончева             – 1/16 ид. ч. –  4 429,81 лв.
    - Димитър Димитров         – 3/32 ид. ч. – 6 644,72 лв.
    - Станка Гелева                  – 3/32 ид. ч. – 6 644,72 лв.

7. ПИ с идентификатор 68134.4092.2685 (незастроен), с площ 529 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 71 690,08 лв. (седемдесет и една хиляди шестстотин и деветдесет лева и осем стотинки), разпределени на собствениците, както следва:

    - Йонка Георгиева                – 7/144 ид. ч. – 3 484,93 лв.
    - Снежанка Петрова             – 7/144 ид. ч. – 3 484,93 лв.
    - Йордан Здравков                – 7/48 ид. ч. – 10 454,80 лв.
    - Данчо Дойчинов                – 7/432 ид. ч. – 1 161,64 лв.
    - Александрина Дойчинова – 7/432 ид. ч. – 1 161,64 лв.
    - Трайчо Дойчинов               – 7/432 ид. ч. – 1 161,64 лв.
    - Иван Кръстанов                  – 7/144 ид. ч. – 3 484,93 лв.
    - Емил Пешев                        – 7/144 ид. ч. – 3 484,93 лв.
    - Надя Апостолова                – 7/288 ид. ч. – 1 742,47 лв.
    - Илияна Гарагушева            – 7/288 ид. ч. – 1 742,47 лв.
    - Стефанка Тодорова             – 7/144 ид. ч. – 3 484,93 лв.
    - Антоанета Симова              – 7/144 ид. ч. – 3 484,93 лв.
    - Елена Петрова                    – 7/144 ид. ч. – 3 484,93 лв.
    - Мариана Сотирова             – 7/48 ид. ч. – 10 454,80 лв.
    - Диана Димитрова               – 7/48 ид. ч. – 10 454,80 лв.
    - Станислав Цветанова         – 1/128 ид. ч. –    560,08 лв.
    - Елена Василева                   – 1/128 ид. ч. –    560,08 лв.
    - Мария Панайотова             – 1/192 ид. ч. –     373,40 лв.
    - Стефан Цветанов               – 1/192 ид. ч. –     373,39 лв.
    - Юлия Иванова                    – 1/192 ид. ч. –     373,39 лв.
    - Емилия Виденова               – 1/128 ид. ч. –     560,08 лв.
    - Диляна Карабанова            – 1/128 ид. ч. –     560,08 лв.
    - Лилия Бистрева                  – 1/128 ид. ч. –     560,08 лв.
    - Иванка Хаджийска             – 1/128 ид. ч. –     560,08 лв.
    - Йордан Гогов                      – 1/32 ид. ч.   –  2 240,33 лв.
    - Спас Методиев Спасов      – 1/64 ид. ч.   –  1 120,16 лв.
    - Цветанка Мартинова         – 1/64 ид. ч.    –  1 120,16 лв.

   8. ПИ с идентификатор 68134.4092.9903 (незастроен), с площ 571 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 77 381,92 лв. (седемдесет и седем хиляди триста осемдесет и един лева и деветдесет и две стотинки), разпределени на собствениците, както следва:

   - Мария Йорданова             –  3/36 ид. ч. –   6 448,49 лв.
   - Янко Дудев                        –  2/36 ид. ч. –   4 299,00 лв.
   - Ирена Дудева                    –  4/36 ид. ч. –   8 597,99 лв.
   - Даниел Дудев                    –  4/36 ид. ч. –   8 597,99 лв.
   - Васил Дудев                      –  8/36 ид. ч. – 17 195,98 лв.
   - Ангелина Йорданова       – 11/36 ид. ч. – 23 644,48 лв.
   - Йорданка Косева              –  4/36 ид. ч. –   8 597,99 лв.

   9. ПИ с идентификатор 68134.4092.9904 (незастроен), с площ 571 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 77 381,92 лв. (седемдесет и седем хиляди триста осемдесет и един лева и деветдесет и две стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

   - Ангел Богданов        – 10944/435 456 ид. ч.           – 1 944,78 лв.
   - Цветан Богданов      – 10944/435 456 ид. ч.           – 1 944,78 лв.
   - Христо Богданов      – 10944/435 456 ид. ч.           – 1 944,78 лв.
   - Юлия Янчева            –  3648/435 456 ид. ч.            –    648,26 лв.
   - Мариана Аврионова  – 3648/435 456 ид. ч.            –    648,26 лв.
   - Георги Аврионов       – 3648/435 456 ид. ч.             –    648,26 лв.
   - Лиляна Иванова         – 10944/435 456 ид. ч.           – 1 944,78 лв.
   - Маргарита Богданова  – 10944/435 456 ид. ч.         – 1 944,79 лв.
   - Росица Пури                – 10944/435 456 ид. ч.          – 1 944,79 лв.
   - Стефка Димитрова     – 12768/435 456 ид. ч.           – 2 268,91 лв.
   - Теодора Димитрова    –  6384/435 456 ид. ч.           – 1 134,46 лв.
   - Йордан Симов            – 6384/435 456 ид. ч.             – 1 134,46 лв.
   - Радка Йорданова        – 25536/435 456 ид. ч.           – 4 537,83 лв.
   - Виолета Велева          – 25536/435 456 ид. ч.           – 4 537,83 лв.
   - Велин Стоименов      – 6720/435 456 ид. ч.             – 1 194,17 лв.
   - Тинка Барова              – 6720/435 456 ид. ч.             – 1 194,17 лв.
   - Цветанка Пандурска  – 6496/435 456 ид. ч.             – 1 154,36 лв.
   - Елена Топалова          – 6496/435 456 ид. ч.             – 1 154,36 лв.
   - Владо Стоименов       – 6496/435 456 ид. ч.             – 1 154,36 лв.
   - Надка Христова         – 6496/435 456 ид. ч.              – 1 154,36 лв.
   - Еленка Дамянова       – 6496/435 456 ид. ч.              – 1 154,36 лв.
   - Цвета Иванова           – 1624/435 456 ид. ч.              –    288,59 лв.
   - Васил Христов           –  812/435 456 ид. ч.               –    144,29 лв.
   - Йордан Христов      – 406/435 456 ид. ч.                  –      72,15 лв.
   - Георги Христов       – 406/435 456 ид. ч.                   –     72,15 лв.
   - Илияна Елинова      – 812/435 456 ид. ч.                  –     144,29 лв.
   - Емил Христов         – 812/435 456 ид. ч.                   –     144,29 лв.
   - Иванка Христова   – 1624/435 456 ид. ч.                  –     288,59 лв.
   - Мирослав Славов    – 76608/435 456 ид. ч.              – 13 613,49 лв.
   - Росен Славов           – 76608/435 456 ид. ч.              – 13 613,49 лв.
   - Ягудинка Стоилова – 38304/435 456 ид. ч.              –  6 806,74 лв.
   - Лилия Кръстева       – 19152/435 456 ид. ч.               – 3 403,37 лв.
   - Пламен Кръстев      – 19152/435 456 ид. ч.                – 3 403,37 лв.

   10. ПИ с идентификатор 68134.4092.3283 (незастроен), с площ 1 639 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 224 247,98 лв. (двеста двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки), собственост на ТД „АГРОГЕОМЕР“ ЕАД.
   11. ПИ с идентификатор 68134.4092.3368 (незастроен), с площ 4 544 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 615 802,88 лв. (шестстотин и петнадесет хиляди осемстотин и два лева и осемдесет и осем стотинки), разпределени на собствениците, както следва:

   - Ели Тодорова                    – 2/9 ид. ч. – 136 845,08 лв.
   - Евстати Грозданов           – 1/6 ид. ч. – 102 633,81 лв.
   - Фея Драганова                  – 1/6 ид. ч. – 102 633,81 лв.
   - Константин Цветанов      – 1/6 ид. ч. – 102 633,81 лв.
   - Димитър Цветанов           – 1/6 ид. ч. – 102 633,81 лв.
   - Нина Симеонова               – 1/18 ид. ч. – 34 211,27 лв.
   - Елка Симеонова                – 1/18 ид. ч. – 34 211,27 лв.

   12. ПИ с идентификатор 68134.4092.3603 (незастроен), с площ 479 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 67 348,33 лв. (шестдесет и седем хиляди триста четиридесет и осем лева и тридесет и три стотинки), от които за ПИ с идентификатор 68134.4092.3603 – 64 914,08 лв. и за изградени подобрения в имота – 2 434,25 лв., разпределени на собствениците, както следва:

   - Стефан Стефанов                    – 1/12 ид. ч. –  5 612,36 лв.
   - Валери Стефанов                    – 1/24 ид. ч. – 2 806,18 лв.
   - Мария Филипова                     – 1/48 ид. ч. – 1 403,09 лв.
   - Росица Стефанова                   – 1/48 ид. ч. – 1 403,09 лв.
   - Цветанка Ботева                       – 1/24 ид. ч. – 2 806,18 лв.
   - Христо Ботев                             – 1/24 ид. ч. – 2 806,18 лв.
   - Мая Славкова                            – 1/24 ид. ч. – 2 806,18 лв.
   - Йорданка Костадинова             – 2/45 ид. ч. – 2 993,26 лв.
   - Галина Дунева                           – 2/45 ид. ч. – 2 993,26 лв.
   - Спаска Дошева                       –    1/6 ид. ч. – 11 224,72 лв.
   - Цветанка Бонева                       –  1/12 ид. ч. – 5 612,36 лв.
   - Лиляна Божилова                     –    1/8 ид. ч. – 8 418,54 лв.
   - Здравко Христов                      –  1/12 ид. ч. – 5 612,36 лв.
   - Радост Златкова                     – 13/360 ид. ч. – 2 432,03 лв.
   - Павлина Лазарова                  –    1/24 ид. ч. – 2 806,18 лв.
   - Владимир Лазаров                     – 1/24 ид. ч. – 2 806,18 лв.
   - Красимир Лазаров                     – 1/24 ид. ч. – 2 806,18 лв.

   13. ПИ с идентификатор 68134.4092.4195 (незастроен), с площ 245 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 33 202,40 лв. (тридесет и три хиляди двеста и два лева и четиридесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

   - Калутка Илиева                            – 6/24 ид. ч. – 8 300,60 лв.
   - Цветанка Кръстева                       – 3/24 ид. ч. – 4 150,30 лв.
   - Георги Димитров                          – 3/24 ид. ч. – 4 150,30 лв.
   - Георги Грозданов                          – 3/24 ид. ч. – 4 150,30 лв.
   - Тодорка Стефанова                      – 1/24 ид. ч. –  1 383,43 лв.
   - Таня Стефанов                              – 1/24 ид. ч. –  1 383,43 лв.
   - Антоанета Стефанова                  – 1/24 ид. ч. –  1 383,44 лв.
   - Маргарита Тодорова                    – 3/24 ид. ч. –  4 150,30 лв.
   - Иван Малинов                              – 3/24 ид. ч. –  4 150,30 лв.

   14. ПИ с идентификатор 68134.4092.33 (незастроен), с площ 516 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 69 928,32 лв. (шестдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки), разпределена на собствениците:

   - Петрунка Димитрова       – 1/15 ид. ч.    –   4 661,89 лв.
   - Венетка Младенова          – 1/15 ид. ч.    –   4 661,89 лв.
   - Валентин Димитров         – 1/15 ид. ч.    –   4 661,89 лв.
   - Цветанка Стоичкова         – 1/5 ид. ч.      – 13 985,66 лв.
   - Станка Маринова              – 1/5 ид. ч.      – 13 985,66 лв.
   - Бисер Бонев                      – 1/30 ид. ч.    –    2 330,94 лв.
   - Красимира Бонева            – 1/30 ид. ч.    –    2 330,94 лв.
   - Мартин Бонев                   – 1/30 ид. ч.     –   2 330,94 лв.
   - Катя Алексиева                  – 3/60 ид. ч.    –   3 496,43 лв.
   - Паолина Бонева                 – 3/120 ид. ч. –    1 748,21 лв.
   - Деян Бонев                         – 3/120 ид. ч. –    1 748,21 лв.
   - Трайчо Стоянов                 – 1/5 ид. ч.     –  13 985,66 лв.

   15. ПИ с идентификатор 68134.4083.6113 (незастроен), с площ 115 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 15 584,80 лв. (петнадесет хиляди петстотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

   - Христо Вучов и Даниела Вучова – 1/2 ид. ч. в режим на съпружеска имуществена общност (СИО) – 7 792,40 лв.
   - Стилиян Стаменов                         – 1/4 ид. ч. – 3 896,20 лв.
   - Калин Стаменов                             – 1/4 ид. ч. – 3 896,20 лв.

   16. ПИ с идентификатор 68134.4092.3346 (незастроен), с площ 1 896 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 256 945,92 лв. (двеста петдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и деветдесет и две стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

   - Стоянка  Станоева            – 1/4 ид. ч. – 64 236,48 лв.
   - Иван Георгиев                  – 1/4 ид. ч. – 64 236,48 лв.
   - Радка Пенева                     – 1/4 ид. ч. – 64 236,48 лв.
   - Венета Георгиева            – 1/12 ид. ч. – 21 412,16 лв.
   - Емил Георгиев                 – 1/12 ид. ч. – 21 412,16 лв.
   - Райчо Георгиев                – 1/12 ид. ч. – 21 412,16 лв.

   17. ПИ с идентификатор 68134.4083.55 (незастроен), с площ 472 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 75 815,22 лв. (седемдесет и пет хиляди осемстотин и петнадесет лева и двадесет и две стотинки), разпределени на собствениците, както следва:

   - Лиляна Дюлгерова                       – 1/24 ид. ч. – 3 158,97 лв.
   - Славка Велева                               –   1/8 ид. ч. – 9 476,90 лв.
   - Димитър Димитров                      –   1/8 ид. ч. – 9 476,90 лв.
   - Йордан Иванов                             –   1/8 ид. ч. – 9 476,90 лв.
   - Мария Василева                            – 1/16 ид. ч. – 4 738,45 лв.
   - Марияна Зашева                           – 1/16 ид. ч. – 4 738,45 лв.
   - Силвия Тодорова-Андонова        – 1/16 ид. ч. – 4 738,45 лв.
   - Георги Тодоров                             – 1/16 ид. ч. – 4 738,45 лв.
   - Емил Иванов                                 – 1/16 ид. ч. – 4 738,45 лв.
   - Таня Живкова                                – 1/16 ид. ч. – 4 738,45 лв.
   - Силвия Петрова                           – 1/16. ид. ч. – 4 738,45 лв.
   - Нели Кръстева                              – 1/16 ид. ч. – 4 738,46 лв.
   - Теодора Йотова                             – 1/24 ид. ч. – 3 158,97 лв.
   - Гергана Дюлгерова                        – 1/24 ид. ч – 3 158,97 лв.

   18. ПИ с идентификатор 68134.4083.56 (незастроен), с площ 290 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 46 772,67 лв. (четиридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

   - Станка Сандова                – 3/12 ид. ч. – 11 693,17 лв.
   - Виктор Янков                   – 3/12 ид. ч. – 11 693,17 лв.
   - Бойко Янков                     – 3/12 ид. ч. – 11 693,17 лв.
   - Красимир Янков              – 3/12 ид. ч. – 11 693,16 лв.

   19. ПИ с идентификатор 68134.4092.3705 (застроен), с площ 1 784 кв. м, ведно с находяща се в имота сграда с идентификатор 68134.4092.3705.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 249 378,96 лв. (двеста четиридесет и девет хиляди триста седемдесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки), от които за ПИ с идентификатор 68134.4092.3705 – 241 767,68 лв. и за изградени подобрения в имота – 7 611,28 лв., разпределена на собствениците, както следва:

   - Георги Колев                    – 1/4 ид. ч. – 62 344,74 лв.
   - Емил Митов                     – 1/8 ид. ч. –  31 172,37 лв.
   - Васил Митов                    – 1/8 ид. ч. –  31 172,37 лв.
   - Цветанка Тодорова          – 1/6 ид. ч. – 41 563,16 лв.
   - Гергина Димитрова         – 1/6 ид. ч. – 41 563,16 лв.
   - Занка Бачева                     – 1/6 ид. ч. – 41 563,16 лв.

   20. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6302 (незастроен), с площ 446 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.671 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 60 441,92 лв. (шестдесет хиляди четиристотин четиридесет и един лева и деветдесет и две стотинки), собственост на ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   21. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6300 (незастроен), с площ 410 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.639 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 55 563,20 лв. (петдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и три лева и двадесет стотинки), собственост на ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   22. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6303 (незастроен), с площ 356 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР,  представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.60 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 48 245,12 лв. (четиридесет и осем хиляди двеста четиридесет и пет лева и дванадесет стотинки), собственост на  ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   23. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6304 (незастроен), с площ 597 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.61 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 80 905,44 лв. (осемдесет хиляди деветстотин и пет лева и четиридесет и четири стотинки), собственост на ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   24. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6301 (незастроен), с площ 1 174 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.62 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 159 100,48 лв. (сто петдесет и девет хиляди и сто лева и четиридесет и осем стотинки), собственост на ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   25. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.111 (незастроен), с площ 528 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.3769 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 74 345,39 лв. (седемдесет и четири хиляди триста четиридесет и пет лева и тридесет и девет стотинки), от които за ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.111 – 71 554,56 лв. и за изградени подобрения в имота – 2 790,83 лв., собственост на ТД „ТМТ-ЕЛКОМ“ ООД.
   26. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.5554 (незастроен), с площ 17 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.3602 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 2 303,84 лв. (две хиляди триста и три лева и осемдесет и четири стотинки), собственост на ТД „ТМТ-ЕЛКОМ“ ООД;
   27. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.107 (незастроен), с площ 808 кв. м , съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.9898 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 203 267,89 лв. (двеста и три хиляди двеста шестдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки), от които за ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.107 – 177 784,24 лв. и за изградени подобрения в имота – 25 483,65 лв., собственост на ТД“ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР – БОИЛА“ ООД.
   28. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.108 (незастроен), с площ 6 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.9898 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 1 320,18 лв. (хиляда триста и двадесет лева и осемнадесет стотинки), собственост на ТД“ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР – БОИЛА“ ООД.
   29. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.99 (незастроен), с площ 1 453 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.3241 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 196 910,56 лв. (сто деветдесет и шест хиляди деветстотин и десет лева и петдесет и шест стотинки), собственост на ТД “КАПИТАЛ ФОРТ“ АД;
   30. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.102 (незастроен), с площ 8 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.2157 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 1 084,16 лв. (хиляда осемдесет и четири лева и шестнадесет стотинки), собственост на ТД „КАПИТАЛ ФОРТ“ АД;
   31. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.97 (незастроен), с площ 732 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.4181 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 99 200,64 лв. (деветдесет и девет хиляди и двеста лева и шестдесет и четири стотинки), собственост на ТД „КАПИТАЛ ФОРТ“ АД;
  32. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6307 (незастроен), с площ 1 952 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.6132 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 264 535,04 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди петстотин тридесет и пет лева и четири стотинки), собственост на ТД“ ГЛОБЪЛ РЕНТ“ ООД;
  33. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6308 (незастроен), с площ 767 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.6133 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 103 943,84 лв. (сто и три хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки), собственост на ТД“ ГЛОБЪЛ РЕНТ“ ООД;
  34. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6309 (незастроен), с площ 153 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.6134 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 20 734,56 лв. (двадесет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и петдесет и шест стотинки), собственост на ТД“ ГЛОБЪЛ РЕНТ“ ООД;
  35. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.88 (незастроен), с площ 287 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.2269 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 38 894,24 лв. (тридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

   - Стоян Деянов                        – 3/18 ид. ч.    – 6 482,37 лв.
   - Йорданка Кьосева (Кръстева) – 3/18 ид. ч. – 6 482,37 лв.
   - Марияна Стоянчева             – 1/54 ид. ч.     –     720,27 лв.
   - Силвия Стоянчева - Кьосева – 1/54 ид. ч.  –     720,27 лв.
   - Росица Христова                 – 1/54 ид. ч.    –     720,26 лв.
   - Красимир Цветанов          – 1/54 ид. ч.    –      720,26 лв.
   - Елица Цветанова              – 1/54 ид. ч.    –      720,26 лв.
   - Мая Цветанова                 – 1/54 ид. ч.    –      720,26 лв.
   - Мария Кръстева                – 1/27 ид. ч.    –   1 440,53 лв.
   - Виолета Механджийска   – 1/27 ид. ч.    –   1 440,53 лв.
   - Тодор Кръстев                  – 1/27 ид. ч.    –   1 440,53 лв.
   - Стоянка Христова            – 1/18 ид. ч. – 2 160,79 лв.
   - Антон Стефанов               – 1/18 ид. ч. – 2 160,79 лв.
   - Мария Тотева                    – 1/18 ид. ч. – 2 160,79 лв.
   - Борислав Душанов            – 1/18 ид. ч. – 2 160,79 лв.
   - Венета Петрова                 – 1/27 ид. ч. – 1 440,53 лв.
   - Златка Петрова                 – 1/27 ид. ч. – 1 440,53 лв.
   - Гергана Петрова               – 1/27 ид. ч. – 1 440,53 лв.
   - Дончо Петров                   – 1/9 ид.        – 4 321,58 лв.

   36. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.86 (незастроен), с площ 284 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.4023 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 110 498,72 лв. (сто и десет хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки), собственост на ТД „КАДСИС-85“ ЕООД;
   37. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.87 (незастроен), с площ 305 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.9899 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 41 333,60 лв. (четиридесет и една хиляди триста тридесет и три лева и шестдесет стотинки), собственост на Надежда Димитрова и Георги Гергов – в режим на съпружеска имуществена общност (СИО);
   38. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.89 (незастроен), с площ 116 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.3884 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 15 720,32 лв. (петнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева и тридесет и две стотинки), собственост на ТД „СИНГУРЛАРЕ ОРГАНИК“ ЕООД;
   39. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.84 (незастроен), с площ 108 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.3090 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 14 636,16 лв. (четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и шестнадесет стотинки), собственост на Сашо Янев;
   40. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.85 (незастроен), с площ 350 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.2540 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 47 432,00 лв. (четиридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два лева), разпределени на собствениците, както следва:

   - Иван Велев                        – 1/8 ид. ч.      –  5 929,00 лв.
   - Цветанка Кръстева           – 1/8 ид. ч.      –  5 929,00 лв.
   - Райна Вукова                     – 1/8 ид. ч.      –  5 929,00 лв.
   - Стефка Велева                  – 1/24 ид. ч.    –   1 976,34 лв.
   - Борислав Велев                 – 1/24 ид. ч.    –   1 976,33 лв.
   - Венцислав Велев              – 1/24 ид. ч.    –   1 976,33 лв.
   - Славка Петрова                – 1/4 ид. ч.      – 11 858,00 лв.
   - Йордан Младенов            – 1/4 ид. ч.      – 11 858,00 лв.

   41. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.82 (незастроен), с площ 1 577 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.4184 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 213 715,04 лв. (двеста и тринадесет хиляди седемстотин и петнадесет лева и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

   - Станка Сандова   – 1/3 ид. ч. – 71 238,35 лв.
   - Виктор Янков      – 1/3 ид. ч.     71 238,35 лв.
   - Бойко Янков        – 1/6 ид. ч.  – 35 619,17 лв.
   - Красимир Янков – 1/6 ид. ч.   – 35 619,17 лв.

   42. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.98 (незастроен), с площ 2 291 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.6020 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 310 476,32 лв. (триста и десет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и тридесет и две стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

   - Васил Велчев                        – 1/6 ид. ч.   – 51 746,05 лв.
   - Цветанка Велчева                – 1/18 ид. ч. – 17 248,68 лв.
   - Йордан Велчев                     – 1/18 ид. ч. – 17 248,68 лв.
   - Десислава Тортопова           – 1/18 ид. ч. – 17 248,68 лв.
   - Гергина Гергинова               – 1/12 ид. ч. – 25 873,03 лв.
   - Божидар Гергинов               – 1/12 ид. ч. – 25 873,03 лв.
   - Антон Манолов                  –  1/6 ид. ч.  –  51 746,06 лв.
   - Григор Николов                  –  1/6 ид. ч.  –  51 746,05 лв.
   - Спаска Топалова                  – 1/12 ид. ч. – 25 873,03 лв.
   - Стефанка Стоименова         – 1/12 ид. ч. – 25 873,03 лв.

   43. ПИ с проектен идентификатор 68134.4092.83 (незастроен), с площ 353 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.2252 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 47 838,56 лв. (четиридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки), разпределени на собствениците, както следва:

  - Александър Рихтер          – 1/12 ид. ч. –  3 986,55 лв.
   - Валери Рихтер                  – 1/12 ид. ч. –  3 986,55 лв.
   - Теодор Рихтер                  – 1/12 ид. ч. –  3 986,55 лв.
   - Георги Димитров             –   1/8 ид. ч. –  5 979,82 лв.
   - Доля Рачева                      –   1/8 ид. ч. –  5 979,82 лв.
   - Венета Ковачева               –   1/4 ид. ч. – 11 959,64 лв.
   - Йорданка Станоева          – 1/12 ид. ч. –   3 986,55 лв.
   - Цветан Станоев                – 1/12 ид. ч. –   3 986,54 лв.
   - Радко Станоев                   – 1/24 ид. ч. –   1 993,27 лв.
   - Стефан Станоев                – 1/24 ид. ч. –   1 993,27 лв.

   44. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6299 (незастроен), с площ 475 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.672 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 64 372,00 лв. (шестдесет и четири хиляди триста седемдесет и два лева), собственост на ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   45. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6298 (незастроен), с площ 530 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.673 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 71 825,60 лв. (седемдесет и една хиляди осемстотин двадесет и пет лева и шестдесет стотинки), собственост на ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   46. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6297 (незастроен), с площ 272 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.674 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 36 861,44 лв. (тридесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и един лева и четиридесет и четири стотинки), собственост на ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   47. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6296 (незастроен), с площ 280 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.467 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 37 945,60 лв. (тридесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки), собственост на ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   48. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6295 (незастроен), с площ 84 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.677 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 11 383,68 лв. (единадесет хиляди триста осемдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки), собственост на ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   49. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6294 (незастроен), с площ 118 кв. м,  съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.678 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 15 991,36 лв. (петнадесет хиляди деветстотин деветдесет и един лева и тридесет и шест стотинки), собственост на ТД „АНАМАР ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.
   50. ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6293 (незастроен), с площ 873 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.465 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 118 308,96 лв. (сто и осемнадесет хиляди триста и осем лева и деветдесет и осем стотинки), собственост на ТД „СИТИ ХОУМ ПАРК“ ЕООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Младост“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
  /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

 

23.03.2022