Столична община обявява за пряко отдаване под наем два недвижими имота – публична общинска собственост, със спортно предназначение

I. СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява за пряко отдаване под наем на следните недвижими имоти:

- Позиция 1: Поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Витоша”, кв. "Бояна", актуван с АОС № 2987/19.05.2015 г., с идентификатор 68134.1937.1450 (шест осем едно три четири точка едно девет три седем точка едно четири пет нула) с площ 8 921 (осем хиляди деветстотин двадесет и един) кв. м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайноползване: Спортно игрище съгласно скица на поземлен имот № 15-115726/21.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-12423/29.09.2014 г. на началника на СГКК – гр. София, при граници: съседни поземлени имоти с идентификатори 68134.1937.1299, 68134.1937.1302, 68134.1937.1222, 68134.1937.1300, за който е отреден УПИ „за футболно игрище” от кв. 208а, м. ж.к. "Гърдова глава” по действащия регулационен план на гр. София;
- Позиция 2: Поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Витоша”, с. Владая, актуван с АОС № 1365/26.01.2004 г., с идентификатор 11394.1791.1981 (едно едно три девет четири точка едно седем девет едно точка едно девет осем едно) с площ 22 532 (двадесет и две хиляди петстотин тридесет и два) кв. м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайноползване: Стадион съгласно скица на поземлен имот № 15-614305/28.08.2018 г., издадена от СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1/03.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-4198/13.06.2017 г. на началника на СГКК – гр. София, при граници: съседни поземлени имоти с идентификатори 11394.1791.1641, 11394.1791.2041, 11394.1791.235, 11394.1791.236, 11394.1791.1645, 11394.1791.1644, 11394.1791.2035, 11394.1791.2026, 11394.1791.1674, 11394.1791.1982, 11394.1791.1626, 11394.1791.2014, 11394.1791.2015, 11394.1791.406, 11394.1791.2033, за който е отреден УПИ ХХVII-374 „за парк и спорт” от кв. 80, м. с. Владая по действащия регулационен план на гр. София, заедно с едноетажна сграда с идентификатор 11394.1791.2015.1 (едно едно три девет четири точка едно седем девет едно точка две нула едно пет точка едно) със застроена площ 298 (двеста деветдесет и осем) кв. м, с предназначение: Спортна сграда, база, съгласно скица на сграда № 15-92884/05.02.2019 г., издадена от СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1/03.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.

II. Срок за отдаване под наем на всеки един от имотите по позиция 1 и позиция 2 – 10 (десет) години.

IІI. Начална месечна наемна цена за всеки един от обектите съгласно изготвените експертни оценки от сертифициран оценител на „Софинвест” ЕООД, сключил рамков договор със Столична община, а именно:

- За позиция 1: 1 640,00 (хиляда шестстотин и четиридесет) лева без ДДС;
- За позиция 2: 2 485,00 (две хиляди четиристотин осемдесет и пет) лева без ДДС.

*Участник може да подава мотивирани предложения само за една от позициите.

IV.  Изисквания към кандидатите:

1. Да са лицензирани спортни организации, посочени в чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта – юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота или спортни клубове, членуващи в такива организации;

2. Да декларират отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

V. Изисквания към мотивираните предложения за наемане на всеки един от имотите:

1. Да се представи информация за дейността на лицензираната спортна организация по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗФВС или на спортния клуб, членуващ в такава организация, в това число и за приноса ѝ в спорта;

2. Да се представи финансово обезпечена инвестиционна програма за поддържане и подобрение на конкретния имот;

3. Да се представи предложение за месечна наемна цена, но не по-ниска от посочената в т. III, която да не бъде зависима от дейностите, с които се задължава наемателят;

4. Да се представи предложение за начина и формите, чрез които до обекта ще бъде осигурен:

4.1. За имота по позиция 1: свободен достъп на учениците, учителите и персонала на 52. ОУ „Цанко Церковски“, 116. ДГ „Мусала“ и 112. ДГ „Детски свят“, както и свободен достъп за провеждане на спортни и културни мероприятия на районната администрация на СО – район „Витоша“, 52. ОУ „Цанко Церковски“, 116. ДГ „Мусала“ и 112. ДГ „Детски свят“;

4.1. За имота по позиция 2: свободен достъп на учениците, учителите и персонала на 86. ОУ „Св. Климент Охридски“, 4. ДГ „Слънчо“, 152. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 41. ДГ „Приятели“, както и свободен достъп за провеждане на спортни и културни мероприятия на районната администрация на СО – район „Витоша“, 86. ОУ „Св. Климент Охридски“ и 4. ДГ „Слънчо“.

VI.  Оценка

При подадени две или повече искания, предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия, предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота. При класирането се оценява обществения принос на кандидата в спорта.

VII. Мотивираните предложения, заедно с необходимите документи, следва да се подават в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

05.07.2019