Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2019 г., в териториалния обхват на ТП "Държавно горско стопанство "София” и ТП „Държавно ловно стопанство "Витиня”


Протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2019 г., в териториалния обхват на ТП "Държавно горско стопанство "София" и ТП „Държавно ловно стопанство "Витиня”.


Публикувано на 19.06.2019 г.

Заповед № СОА19-РД09-905/18.06.2019 годинаобявяваща класирането на участниците за обект № 1, намиращ се в землището на с. Желява, в отдел и подотдели 6-б, -д

Заповед № СОА19-РД09-907/18.05.2019 годинаобявяваща класирането на участниците за обект № 3, намиращ се в землището на с. Желява: в отдели и подотдели 773-и, 774-д, 775-а

Заповеди за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2019 г., в териториалния обхват на ТП "Държавно горско стопанство "София" и ТП „Държавно ловно стопанство "Витиня”:

Заповед № СОА19-РД09-906/18.05.2019 г., обявяваща прекратяване на търг с явно наддаване за обект № 2, намиращ се в землището на гр. Бухово: в отдели и подотдели 744-б, -в

Заповед № СОА19-РД09-908/18.05.2019 г.обявяваща прекратяване на търг с явно наддаване за обект № 4, намиращ се в землищата на с. Долни Пасарел в отдел и подотдели 572-е, -к, -м и с. Железница в отдел и подотдели 643-в

Заповед № СОА19-РД09-909/18.05.2019 г., обявяваща прекратяване на търг с явно наддаване за обект № 5, намиращ се в землището на с. Бистрица в отдели и подотдели 659-ф, -з1, -с1, -ф1, -щ1

Заповед № СОА19-РД09-910/18.05.2019 г., обявяваща прекратяване на търг с явно наддаване за обект № 6, намиращ се в землището на с. Желява в отдели и подотдели 754 -л, -м и кв. "Кремиковци" в отдел и подотдел 388 -д.


На основание чл. 15, ал. 3 и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2 и чл. 65 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (приета с ПМС № 316/24.11.2011 г., изм. и доп. ДВ., бр. 26 от 29 март 2019 г.), и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 247 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., Решение № 87 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. и Решение № 640 по Протокол № 59 от 13.09.2018 г. на Столичния общински съвет Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2019 г., в териториалния обхват на ТП "Държавно горско стопанство "София” и ТП „Държавно ловно стопанство "Витиня”, посочени в Заповед № СОА19-РД09-735/21.05.2019 година.

Документация и условия за участие

Технологични планове

 

22.05.2019