Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2021 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и "Държавно ловно стопанство – Витиня", в района на действие на Регионална дирекция по горите – София

Публикувано на 31.12.2021 г.

Допълнително споразумение № СОА21-ДГ56-5878/29.12.2021 г. (към договор № СОА21-ДГ56-1297/05.07.2021 г. с фирма "Вива-лес-02" ООД)


Публикувано на 08.07.2021 г.

Договор № СОА21-ДГ56-1297/05.07.2021 г.
Протокол изх. № СОА21-РД91-147/3/05.07.2021 г. 


Публикувано на 21.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД09-854/17.06.2021 г. на кмета на Столична община за поправка на заповед № СОА21-РД09-621/27.04.2021 г.,  № СОА21-РД09-626/27.04.2021 г.  и  № COA21-РД09-818/07.06.2021 г.

 


Публикувано на 07.06.2021 г.

 


Публикувано на 28.04.2021 г.
 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 15, ал. 3 и чл. 24, ал. 2 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 158 по Протокол № 74 от 23.03.2019 г. и Решение №247 по Протокол №16 от 25.06.2020 г. на Столичен общински съвет                                                              

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2021 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и "Държавно ловно стопанство – Витиня", в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно условията на Заповед № СОА21-РД09-437/19.03.2021 г.

19.03.2021