Столична община обявява търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 70 по Протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 446 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

 

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“,  както следва:

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта –отпадък

Предвидено за образуване за период от 12 месеца

количество

(т)

1.

Смесена хартия

19.12.01

до 24 000

2.

Смесена пластмаса

19.12.04

до 24 000

3.

Стъкло

19.12.05

до 18 000

4.

Хартия и картон

19.12.01

до 80

5.

Пластмаса и каучук

19.12.04

до 12

Всеки участник следва да подаде оферта за настоящия търг.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество. Количествата са крайни и не могат да се променят.

2. Начални тръжни цени:

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта –отпадък

Начална цена

1.

Смесена хартия

19.12.01

4,85 лв./тон

2.

Смесена пластмаса

19.12.04

2,53 лв./тон

3.

Стъкло

19.12.05

2,04 лв./тон

4.

Хартия и картон

19.12.01

13,23 лв./тон

5.

Пластмаса и каучук

19.12.04

16,77 лв./тон

 

3. Размер на стъпките за наддаване

Стъпките за наддаване са, както следва:

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Код на вещта –отпадък

Стъпка за наддаване

1.

Смесена хартия

19.12.01

0,48 лв./тон

2.

Смесена пластмаса

19.12.04

0,25 лв./тон

4.

Стъкло

19.12.05

0,20 лв./тон

5.

Хартия и картон

19.12.01

1,32 лв./тон

6

Пластмаса и каучук

19.12.04

1,68 лв./тон

4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване

4.1. Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:
4.1.1. Обявление за участие;
Обявлението за участие се попълва по образец (Образец № 1). Към обявлението  се прилагат:
- Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за внесен депозит (в оригинал);
- В случаите, когато не е посочен ЕИК – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;
- Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
4.1.2. Декларация по образец (Образец №2) – Административни сведения;
4.1.3. Декларация по образец (Образец №3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;
4.1.4. Декларация по образец (Образец №4), че участникът приема  да осигури ежедневно изтегляне и извозване на количества образуваните движими вещи – отпадъци за периода на действие на договора;
4.1.5. Декларация по образец (Образец №5), че участникът приема да поеме разходите по изтегляне, извозване и разтоварване на закупените вещи – отпадъци;
4.1.6. Декларация по образец (Образец №6) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;
4.1.7. Декларация по образец (Образец №7), че участникът е извършил оглед на мострите на предвидените за образуване вещи – отпадъци;
4.1.8. Декларация по образец (Образец №8) по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари;
4.1.9. Декларация по образец (Образец №9), че вещите – отпадъци се приемат с цел оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
4.1.10. Декларация по образец (Образец №10) за липса на задължения;
4.1.11. Декларация по образец (Образец №11), че участникът не е лишен от пораво да упражнява търговска дейност;
4.1.12. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс за предоставянето на гаранция за добро изпълнение.
4.2. Документите по т.т. 4.1.1. – 4.1.12. и приложенията към обявление се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг № 02-СО-2021 с явно наддаване за продажба на движими вещи – отпадъци, предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на закона за управление на отпадъците, извършвани в инсталациите и съоръженията на Столична община“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта.

5. Начин на плащане

Купувачът заплаща предложената цена за предвидените за образуване вещи – отпадъци, в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно натрупано, изтеглено и извозено количество за предходната седмица, по реда на чл. 64, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Заплащането се извършва по посочената в договора банкова сметка на Столична община.

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга:
• Вещите са на  разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“, от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 09.04.2021 г.;
• Дата на провеждане на търга: 09.04.2021 г.;
• 
Начален час на търга: 14:00 ч.;
• Място на провеждане на търга: Зала № 1 – зала, находяща се на адрес ул.”Париж” № 3.

Тръжната документация е 10,00 лв. (десет) лева, без ДДС и се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 15:30 ч. на 08.04.20201 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва –IBAN: BG81SOMB91303133008301, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон „Врабча“, ул. „Врабча“ № 6.

Размерът на депозита за участие е 5% от началната тръжна цена за тон от общото прогнозно количество, предвидени за образуване от съответния вид за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична община:

IBAN: BG72SOMB91303333008301
BIC Code: SOMBBGSF

Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.
В платежното нареждане задължително се записва номера на позицията, за която се участва и номера на търга.
Депозитът за участие се внася до 16.00 ч. 08.04.2021 г.

7. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12:00 часа на   09.04.2021 г.

8. Специални изисквания
Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество.

 

31.03.2021