Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот, находящ се в район „Сердика”


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 646 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 2-СО-2018 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Сердика”, ул. „Лазар Михайлов” № 29, актуван с АОС № 1710 / 28.12.2015 г., вписан в служба по вписванията, вх. Рег. № 80104, том СХСІV, № 123, имотна партида № 401737, с идентификатор 68134.503.781 с площ 1 172 (хиляда сто седемдесет и два) кв. м, съгласно скица на поземлен имот № 15-233088/05.06.2015 г., издадена от СГКК – гр. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници: съседни поземлени имоти с идентификатори 68134.503.787, 68134.503.780, 68134.503.1552, 68134.503.1192, 68134.503.786, попадащ в УПИ І – за озеленяване и КОО от кв. 22 по действащия регулационен план на кв. Бенковски, в който се включват и ПИ с идентификатори 68134.503.787 и 68134.503.1192, целият с площ 2 586 (две хиляди петстотин осемдесет и шест) кв. м.
2. Начална тръжна цена:
64 345 (шестдесет и четири хиляди триста четиридесет и пет) лева без ДДС.
3. Размер на стъпката за наддаване:
3 000 (три хиляди) лева.
4. Размер на депозита за участие:
6 435 (шест хиляди четиристотин тридесет и пет) лева.
Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична Община: IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. „Врабча“ № 6.
В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 2-СО-2018.
5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:
• за оглед на обекта: Красимир Николаев Александров – тел. 0889 282 785, район „Сердика”, до 12:00 ч. на 16.02.2018 г.;
• дата на провеждане на търга: 19.02.2018 г.;
• начален час на търга: 14.00 часа;
• място на провеждане на търга: стая № 109 – заседателна зала, находяща се на адрес ул. ”Париж” № 3, ет. 1.
6. Цена на тръжната документация:  10.00 лв. (десет лева), без ДДС.
Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 16.02.2018 г.
Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва: IBAN: BG81SOMB91303133008301, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

16.01.2018