Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, находящ се в с. Панчарево, в.з. Бяла нива

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

"Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, находящ се в район „Панчарево”, с. Панчарево, м. в.з. „Бяла нива” с идентификатор 55419.6717.3010 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24/02.03.2012 г., с площ 174 кв.м." 

Начална тръжна цена: 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС . 

Депозитна вноска за участие в търга: 1200 (хиляда и двеста) лева

Търгът ще се проведе на 03.06.2016 г. от 14,00 часа в Столична община, ул. "Париж" № 3, зала 109

Срок за закупуване на тръжната документация: до 01.06.2016 г. 

Тръжните книжа, на стойност 100 лв. без ДДС ще се получават до 01.06.2016 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа, в последния ден от месеца и предпразнични дни от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес. 

Телефон за информация: 981-35-22 
25.04.2016