Столична oбщина обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, находящ се в кв. Суходол

СТОЛИЧНА OБЩИНА ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА:

Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, с идентификатор 68134.4141.473 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-19/29.03.2010 г. с площ 506 кв.м., съставляващ урегулиран поземлен имот І-473 в кв. 43, м. „кв. Суходол”, съгласно действащия регулационен план на местност „кв. Суходол”.

Начална тръжна цена: 38 000 (тридесет и осем хиляди) лева без ДДС

Депозитна вноска за участие в търга: 3800 (три хиляди и осемстотин) лева

Търгът ще се проведе на 19.05.2016 г. от 14,00 часа в Столична община, ул. "Париж" № 3, зала 109.

Срок за закупуване на тръжната документация: до 17.05.2016 г.

Тръжните книжа, на стойност 100 лв. без ДДС ще се получават до 17.05.2016 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа, в последния ден от месеца и предпразнични дни от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Телефон за информация: 981-35-22
13.04.2016