Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Кумановски бой” № 1, район „Надежда”, с площ 360 / триста и шестдесет/ кв.м.
Столична община
обявява търг с явно наддаване за
 

"Продажба на имот - частна общинска собственост, поземлен имот № 986 от кв. 60 /стар кв. 36/, м. „бул. Ломско шосе”, находящ се на ул. „Кумановски бой” № 1, район „Надежда”, с площ 360 / триста и шестдесет/ кв.м."

Начална тръжна цена - 55 000 /петдесет и пет хиляди / лева без ДДС.

Депозитна вноска за участие в търга - 5500 /пет хиляди и петстотин/ лв.

Търгът ще се проведе на 15. 10. 2010 г. от 14.00 часа на ул. “Московска” 33, етаж 2, зала 2.

Срок за закупуване на тръжната документация - 12.10.2010 г.

Тръжните книжа, на стойност 150 лв. без ДДС ще се получават до 12.10. 2010 г., всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа., в петък и последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

Телефон за информация: 981-35-22 .

13.09.2010