Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Царевец” № 15, район „Надежда”
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33
 
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА:

"Продажба на имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот Х-290, кв. 130а, стар кв. 136, м. ж.к.„Надежда-І ч.”, находящ се на ул. „Царевец” № 15, район „Надежда”, с площ 300 /триста/ кв.м."

Начална тръжна цена - 55 000 /петдесет и пет хиляди / лева без ДДС.

Депозитна вноска за участие в търга 5500 /пет хиляди и петстотин/ лв.

Търгът ще се проведе на 28.01.2011 г. от 14:00 часа на ул. “Московска” 33, етаж 2, зала 2.

Срок за закупуване на тръжната документация до 26.01.2011 г.

Тръжните книжа, на стойност 150 лв. без ДДС ще се получават до 26.1. 2011 г., всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 - 16:00 часа., в петък и последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

Телефон за информация: 981 35 22.

11.12.2010