Столична община обявява търг с явно наддаване за продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 70 по протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 446 по протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Кубрат”,  с. Яна,  по  позиции,  както следва:

Позиция

Наименование на вещта – отпадък

Образувано до 20.09.2017 г.

количество

/т/

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Предвидено за образуване за период от 12 месеца

количество

/т/

1.

Черни метали

1 225,240

1.1

Черни метали

до 6 000

2.

Цветни метали

52,900

2.1

Цветни метали

до 1 000

3.

Хартия и картон

1,040

3.1

Смесена хартия

до 24 000

4.

Полиетилен (найлон)

293,360

 

4.1

Смесена пластмаса

 

   до 24 000

   5.   

Пластмаса и каучук – гуми

19,380

6.

Стъкло

150,380

6.1

Стъкло

до 18 000

 

Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/-ните позиция/-ии, за която/които участва в настоящия търг.
Всеки участник може да подава оферти за всяка една от обособените позиции, без ограничение в техния брой.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество във всяка една позиция. Количествата са крайни и не могат да се променят.

2. Начални  тръжни  цени  по  позиции:

Позиция

Наименование на вещта – отпадък

Количество (тон)

Цена за тон

1.

Черни метали

1 225,240

18 лв./тон

2.

Цветни метали

52,900

520 лв./тон

3.

Хартия и картон

1,040

2 лв./тон

4.

Полиетилен (найлон)

293,360

1 лв./тон

 

   5.   

Пластмаса и каучук – гуми

19,380

1 лв./тон

 

6.

Стъкло

150,380

1,5 лв./тон

 

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Предвидено за образуване за период от 12 месеца

количество

/т/

Цена за тон

1.1

Черни метали

до 6 000

18 лв./тон

2.1

Цветни метали

до 1 000

520 лв./тон

3.1

Смесена хартия

до 24 000

2 лв./тон

 

4.1

Смесена пластмаса

 

        до 24 000

1,5 лв./тон

6.1

Стъкло

до 18 000

1,5 лв/.тон

 

3. Размер на стъпките  за  наддаване 
Стъпките за наддаване  за  всяка  позиция  са,  както следва:

Позиция

Наименование на вещта – отпадък

Стъпка за наддаване в лв.

1.

Черни метали

         1,80

2.

Цветни метали

50

3.

Хартия и картон

0,20

4.

Полиетилен (найлон)

0,10

   5.   

Пластмаса и каучук – гуми

0,10

6.

Стъкло

0,15

 

Позиция №

Наименование на вещта – отпадък

Стъпка за наддаване в лв.

1.1

Черни метали

1,80

2.1

Цветни метали

50

3.1

Смесена хартия

0,20

 

4.1

Смесена пластмаса

 

0,15

6.1

Стъкло

0,15

 

4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване
Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:
4.1. Обявление за участие  (Образец № 1) с приложени:
- документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);   
- документ за внесен депозит (в оригинал);   
- В случаите, когато не е посочен ЕИК – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие.  В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;
- удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – в оригинал;
- свидетелство за съдимост на представляващия и на членовете на управителните органи – в оригинал (срок на валидност 6 месеца); 
- копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
 4.2. Декларация по образец (Образец № 2) – Административни сведения
 4.3. Декларация по образец (Образец № 3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба
 4.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът приема  да осигури ежедневно изтегляне и извозване на количества образувани движими вещи – отпадъци за периода на действие на договора (попълва се само, ако участникът участва за позиция 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 6.1)
 4.5. Декларация по образец (Образец № 5), че участникът приема да поеме разходите по изтегляне, извозване и разтоварване на закупените вещи – отпадъци
 4.6. Декларация по образец (Образец № 6) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника
 4.7. Декларация по образец (Образец № 7), че участникът е извършил оглед на наличните образувани движими вещи – отпадъци и на мострите на предвидените за образуване вещи – отпадъци
 4.8. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс за предоставянето на гаранция за добро изпълнение.
5. Начин на плащане
Купувачът заплаща предложената цена за наличните вещи – отпадъци в срок до 5 работни дни от рег. индекс на договора, а за предвидените за образуване вещи – отпадъци, в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно натрупано, изтеглено и извозено количество за предходната седмица, по реда на чл. 64, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Заплащането се извършва  по посочената в договора банкова сметка на Столична община.   

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга
• 
Вещите са на  разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч.  до   07.11.2017 г.
• Дата на провеждане на търга:  07.11.2017 г.
• Начален час на търга:  14.00  часа
• Място на провеждане на търга: стая № 109 – зала, находяща се на адрес: гр. София,  ул.”Париж” № 3.

   Тръжната документация е 10.00 лв. (десет) лева, без ДДС и се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца – от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 06.11.2017 г.
Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6.
Размерът на депозита за участие е 10% от началната тръжна цена за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, Дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична Община:
IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6.
В  платежното нареждане задължително се записва номерът на позицията, за която се участва,  и  номерът на търга.
7. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12.00 часа на 07.11.2017 г.
8. Специални изисквания

Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество за всяка  една  от  позициите.

30.10.2017