Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 9 (девет) години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Париж“ № 3, гр. София, представляващ помещение (бивш ресторант)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

Отдаване под наем за срок от 9 (девет) години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Париж“ № 3, гр. София, представляващ помещение (бивш ресторант) със ЗП 484 м2, разположен в сутерена на сграда, която е публична общинска собственост, състоящ се от: търговска зала с площ 260 м2, кухня с площ 125,03 м2, тоалетна, две хладилни камери, склад, гардероб, машинно и помещение за електрическо табло, ведно със:

  • тераса с изградена „Зимна градина” с площ 196,50 м2 и
  • открита тераса с площ 42,12 м2 (част от дворното място).

За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 249/20.08.1998 г. на СО – район „Оборище”, вписан в книгите за вписване от 10.03.2007 г., том VІ, № 274, вх. рег. № 14431, им. п. 924220.

Началната месечна конкурсна наемна цена е в общ размер от 3 500 (три хиляди и петстотин) лева без ДДС.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Спечелилият конкурса участник се задължава:

1. Да извърши ремонт на съществуващото помещение, заедно с обособените тераси и да участва в разходите за ремонти на части от сградата, свързани с наетите обекти, като влаганите материали отговарят на изискванията на БДС.

Ремонтните дейности следва да бъдат извършвани без да засягат конструкцията на сградата.

2. Да организира и провежда, самостоятелно или чрез привличане на трети лица, прояви в областта на културата, изкуството и популяризирането на спорта, не по-малко от 1 (един) път месечно, съгласно изготвената от него концепция.

3. Да предоставя помещението за реализацията на проекти в областта на културата, изкуството и популяризирането на спорта, реализирани от/или с подкрепата на Столична община, не по-малко от 1 (един) път месечно, безвъзмездно, с предварителна писмена заявка от кмета на СО или заместник-кмета на СО – направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ на Столична община.

4. Да осигурява достъп на представители на Столична община до абонатната станция, която се намира в имота.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс – внесена в размер 3 500 (три хиляди и петстотин) лева без ДДС.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 25.04.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. „Париж” № 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти – до 25.04.2019 г. до 17.00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 30.04.2019 г. от 10.00 часа на ул. „Париж” № 3, зала 109 на първи етаж.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 дни.

Комисията разглежда офертите и взема решение на закрито заседание.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа участниците в конкурса  могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, партерен етаж, стая 7, стая 4, тел. 02/9377311, 02/9377548.


Публикувано на 22.04.2019 г.
 

Отговори на въпроси

18.03.2019