Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособен търговски обект (кафене – бюфет), находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Столична община на ул. „Московска“ № 33 (Обявата е актуализирана на 11.09.2019 г.)

Публикувано на 11.09.2019 г.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ул. “Московска” № 33

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА

ОБЯВЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

 

отдаване под наем на обособен търговски обект, ползван като кафене – бюфет, находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Столична община на „Московска“ № 33, със ЗП 209,90 кв. м и светла площ от 182,30 кв. м, в това число, търговска зала с площ 157,20 кв. м, склад – 12,70 кв. м, умивалня – 7,20 кв. м и коридор за зареждане – 5,20 кв. м, тоалетна с площ – 17,23 кв. м, както и част от дворното място, представляващо открита тераса, граничеща с търговската зала, с приблизителна площ от 150,00 кв. м, която ще се ползва за разполагане на маси на открито съгласно Акт за общинска собственост № 1096 от 14.03.2013 г., вписан в Служба по вписванията с peг. № 12128, Акт № 2, том XXIX

Съгласно Заповед № СОА19-РД09-1274/11.09.2019 г. на кмета на Столична община.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 14.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14;00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. „Париж” № 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти – до 14.10.2019 г. до 17:00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 15.10.2019 г. от 10:00 часа на ул. „Париж” № 3, зала 109 на първи етаж.

Всички останали обявени условия остават непроменени.

Телефон за информация: 02/9377548; 02/9377311.

 


ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:


отдаване под наем на обособен търговски обект, ползван като кафене – бюфет, находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Столична община на „Московска“ № 33 със ЗП 209,90 кв. м и светла площ от 182.30 кв. м, в това число, търговска зала с площ 157,20 кв. м, склад – 12,70 кв. м, умивалня – 7,20 кв. м, и коридор за зареждане –5,20 кв. м, тоалетна с площ – 17,23 кв. м, както и част от дворното място, представляващо открита тераса, граничеща с търговската зала, с приблизителна площ от 150,00 кв. м, която ще се ползва за разполагане на маси на открито, съгласно Акт за общинска собственост № 1096 от 14.03.2013 г., вписан в служба по вписванията с peг. № 12128, Акт № 2, том XXIX.

Срокът за отдаване под наем на обекта е 5 (пет) години.

Началната месечна конкурсна наемна цена (определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО) е, както следва:

1 300 (хиляда и триста) лева без ДДС, в това число:

- начална месечна конкурсна цена за вътрешни помещения – 789 (седемстотин осемдесет и девет) лева без ДДС;

- начална месечна конкурсна цена за дворна част„Лятна градина“ – 511 (петстотин и единадесет) лева без ДДС.

Наемната цена за дворната част се дължи за периода от м. май до м. септември.

Специфични условия на конкурса:

1. Работното време на обекта да бъде съобразено с работното време на Столичната общинска администрация, а именно: от 7:30 до 19:30 часа, като по преценка на Наемателя работното време на обекта може да е и с по-кратка продължителност.

2. При осъществяване на дейността и при извършване на СМР същите да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба, отнасяща се до регулацията на заведенията за обществено хранене.

3. Наемателят да извършва ежедневно почистване на подхода към обекта.

4. Наемателят да извършва минимум два пъти годишно обезпаразитяване на вътрешните помещения и дворната част „Лятна градина“.

Гаранцията за участие е в размер на 1300 (хиляда и триста) лева без ДДС.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 01.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. „Париж” № 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти – до 01.10.2019 г. до 17:00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 02.10.2019 г. от 10:00 часа на ул. „Париж” № 3, зала 109 на първи етаж.

Комисията разглежда офертите и взема решение на закрито заседание.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа участниците в конкурса могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, партерен етаж, стая 7, стая 4, тел. 02/9377374, 02/9377548.

29.08.2019