Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на 25 зарядни станции/50 зарядни точки за електрически превозни средства (на 25 локации) в Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

 

Отдаване на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на 25 зарядни станции/50 зарядни точки за електрически превозни средства на 25 локации на територията на Столична община съгласно одобрени схеми от главния архитект на София, попадащи в обхвата на:

• Локации в „Синя зона“:

- На ул. „Позитано“ и ул “Леге“, р-н „Средец“, гр. София;

- На ул. „Княз Александър I“, р-н „Средец“, гр. София;

- На бул. „Ал. Стамболийски“ между ул. „Княз Борис I” и ул. „Лавеле“, р-н „Възраждане“, гр. София;

- На ул. „Съборна“ и ул. „Калоян“, р-н „Средец“, гр. София;

- На бул. „Витоша“ и ул. „Гургулят“, р-н „Средец“, гр. София;

- На ул. „Париж" № 4, р-н „Оборище“, гр. София – зона за платено паркиране „Синя зона“;

- На ул. „Княз Александър I“ и ул. „Ген. Гурко“, р-н „Средец“, гр. София;

- На ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Аксаков“, р-н „Средец“, гр. София;

• Локации в „Зелена зона“:

- На бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 86, р-н „Сердика“, гр. София;

- На бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Цар Симеон“, р-н „Сердика“, гр. София;

- На бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Белоградчик“, р-н „Сердика“, гр. София;

- На бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Странджа“, р-н „Възраждане“, гр. София;

- На бул. „Пенчо Славейков“ № 12, р-н „Красно село“, гр. София;

- На ул. „Будапеща“ № 15Б, р-н „Оборище“, гр. София;

- На бул. „Янко Сакъзов“ № 60, р-н „Оборище“, гр. София;

- На ул. „Проф. Фр. Нансен“ и ул. „Любен Каравелов“, р-н „Средец“, гр. София;

• Локации извън зоните на платено паркиране;

- На ул. „Народен герой“, р-н „Овча купел“, гр. София;

- В УПИ II – зад общинска администрация, кв. 51, р-н “Студентски град“, гр. София;

- На бул. „Шипченски проход“ , р-н „Слатина“, гр. София;

- На бул. „Кръстю Пастухов“, р-н „Искър“, гр. София;

- На ул. „Сава Цонев“ и ул. „Плакалница“, р-н „Подуяне“, гр. София;

- На ул. „Хан Кубрат“, паркинг на бл. 328, р-н „Връбница“, гр. София;

- На ул. „Николай Николаев“, р-н „Младост“, гр. София;

- На ул. „Георги Дражев“, р-н „Люлин“, гр. София;

- На ул. „Атанас Далчев“ и ул. „Райко Алексиев“, р-н „Изгрев“, гр. София.

Началната месечна конкурсна наемна цена за една локация, в зависимост от обхвата на зоната, в която попада, е, както следва:

•          "Синя зона" – 106 лв. без ДДС;

•          "Зелена зона" – 66 лв. без ДДС;

•          Извън зоните за платено паркиране – 32 лв. без ДДС.

 

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

СПЕЦИАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

I. Технически изисквания към зарядните станции за зареждане на електрически превозни средства:

1. Участниците следва да монтират зарядна станция, която да осигурява зареждане за електрически превозни средства и да бъде подходяща за инсталиране върху публично открити площи. Зарядната станция следва да осигурява и поддържа нормална експлоатация, независимо от външните климатични условия – широк диапазон на работната температура, дъжд, сняг. Всички електрически компоненти, използвани при сглобяването на зарядните станции, следва да отговарят на приложимите европейски и международни електрически норми и стандарти, като по този начин се гарантира максимална степен на безопасност при експлоатирането им.

Горепосочените изисквания към участниците трябва да отговарят на международните стандарти за безопасност и защита от външни обстоятелства – IP54/IK10   

2. Минималната мощност на зарядната точка (конектор) да бъде не по-малко от 11 кW – трифазно зареждане AC или DC.

3. Участниците да предоставят възможност за едновременно зареждане на два електромобила на локация, при спазване изискването за минимална мощност на зарядната точка.

4. Участниците да предоставят модели на конектори, съответстващи с Европейските стандарти от Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива – Type 2, и да разполагат с инструкции за експлоатация.

5. Зарядните станции да бъдат без кабели, фабрично нови, с допустими максимални размери за единична: дължина – 400 мм, ширина – 400 мм, височина – 800 мм, за двойна: дължина – 400 мм, ширина – 400 мм, височина – 1600 мм  и тегло 15 кг  при един конектор и 30 кг  при два конектора.

6. Зарядните станции да притежават дефекто-токова защита.

7. Зарядните станции да позволяват свързаност към интернет и да се управляват през софтуерната платформа.

 

II. Изисквания към софтуерната платформа:

1. Софтуерната платформа да осигурява надеждно съхранение на всички потребителски и експлоатационни данни.
2. Системата да позволява надежден достъп и работа ежедневно, двадесет и четири часа в денонощието, всеки ден в годината.
3. Софтуерната платформа да дава възможност за интеграция с други локални или глобални софтуерни платформи.
4. Системата да дава възможност за предоставяне на информация, съдържаща експлоатационните сесии на всяка зарядна станция, времетраене на всяка експлоатационна сесия, както и общия натрупан заряд за определен период.
5. Устойчивост на софтуерната платформа – независимо от обстоятелствата, всички данни в системата трябва да запазват целостта си. Системата да гарантира невъзможността от загуба на данни и работоспособност.
6. Наличие на мобилната апликация към софтуерната платформа, която да разполага със следните информационни данни в помощ на потребителя:

- географско местоположение на зарядните станции;

- мощност на зарядната станция;

- тип на зарядната станция;

- тип на конектора;

- наличие на версии минимум на български и английски език.

III. Условия по контрола, управлението и безопасността на зарядните станции за електрически превозни средства:

1. Разходите за закупуване, монтаж, изграждането на трасето със захранващ кабел и присъединяването към електрическата мрежа да бъдат за сметка на изпълнителя.
2.  Наемателят да осигурява ежедневен – денонощен достъп – на потребителите до зарядните станции и предоставя техническа поддръжка на всяка една от локациите, които се поддържат от него.

3. Участникът да разполага  с информационен център за клиенти, който при възникване на евентуални въпроси и/или проблеми със зарядната станция и/или услугата „зареждане“, да бъде на разположение на гражданите денонощно.

4. Участникът да осигурява активен мониторинг по отношение функционирането на зарядните станции и състоянието на прилежащите пред зарядната станция паркоместа.

5. Участникът следва да осигури технически екип за реакция при установени неизправности/аварии като в т.ч. се задължава и да отстрани всяка повреда, свързана със зарядната станция в срок до 24 часа, с мобилната апликация – до 12 часа и с кабела/накрайника, свързващ зарядната станция и електрическото превозно средство – до 2 часа от подаването на сигнала към информационния център.

6. Участникът да предостави на потребителите възможност за различни видове системи за заплащане на услугата: чрез кредитна/дебитна карта, чрез SMS или RFID карта, посредством мобилно приложение. Участникът да предостави възможност за избор между минимум два вида методи за разплащане, задължително от които през мобилно приложение.

7. Участникът се задължава да предоставя на дирекция „Транспорт“ при Столична община регулярно – на тримесечие – информация в табличен вид (дата и час на зареждане, продължителност на зареждане, брой зареждания на денонощие), както и друга информация за зарядната станция при поискване от дирекция „Транспорт“ при Столична община.

8. Всяка зарядна станция следва да бъде в цвят RAL 7022

9. Да бъде дадена възможност за предоставяне на публичен и недискриминационен достъп до услугата за зареждане на зарядната станция.

Срокът за отдаване под наем на части от публична общинска собственост, предмет на конкурса, е 5 (пет) години и започва да тече отделно от датата на въвеждане в експлоатация на всяка една от локациите.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс – внесена в размер 160 (сто и шестдесет) лева без ДДС.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 30.04.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. „Париж” № 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти – до 30.04.2019 г. до 17.00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на  02.05.2019 г. от 10.00 часа на ул. „Париж” № 3, зала 109 на първи етаж.


В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 дни.

Комисията разглежда офертите и взема решение на закрито заседание.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа участниците в конкурса  могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, партерен етаж, стая 7, стая 4, тел. 02/9377311, 02/9377548.

 


Публикувано на 12.04.2019 г.

Въпроси и отговори

20.03.2019