Столична община обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ апартамент

                   СТОЛИЧНА ОБЩИНА
                   ул. “Московска” № 33

                     ОБЯВЯВА

               ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА:

Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се на трети (тавански етаж) в сградата  на ул. „Искър" № 50 (петдесет), град София, район „Оборище“, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.403.260.1.9 (шест осем едно три четири точка четири нула три точка две шест нула точка едно точка девет), със застроена площ от 53.10 кв. м, заедно с мазе със светла площ от 5,06 кв. м, заедно с припадащите се 13% идеални части от общите части на сградата и от дворното място, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.403.260 (шест осем едно три четири точка четири нула три точка две шест нула), целият с площ от 305 кв. м, по кадастрална карта и кадастралните регистри, а съгласно действащия регулационен план, представляващ урегулиран поземлен имот V – 9, кв. 516, местност „ГГЦ – Зона Г – 14“, актуван с АОС №  1232 от 22.11.2016 г., на СО – район „Оборище“, вписан в Службата по вписванията с  вх. рег. № 84216, акт № 154, том CXCIX, дело № 61896, имотна партида 36320, 459515.

Началната тръжна цена е в размер от 87 078 лв.  (осемдесет и седем хиляди и седемдесет и осем лева) без ДДС.
Прехвърлителната сделка е  освободена доставка по смисъла на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.

Стъпката на наддаване е 2000 (две хиляди)  лева.

Депозитът за участие в публичния търг с явно наддаване е в размер на 8707,80 (осем хиляди седемстотин и седем и 0,80 ст.) лева.

Място за получаване на тръжната документация – Дирекция „Обществени поръчки и концесии” –  ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.          
  
Тръжната документация на стойност от 10 лева се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден – от 10.00 ч. до 12.00 ч.  Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6.

Срок за закупуване на тръжната документация  – до 16.00 ч. на 01.12.2017 г.
Публично оповестеният търг с явно наддаване ще се проведе от 14.00 ч. на 04.12.2017 г. в Столична община, ул. "Париж" № 3, ет. 1, стая 109.

Телефон за информация 981-35-22, 02/9377548

30.10.2017