Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г.

Публикувано на 17.02.2021 г.

Допълнително споразумение № СОА21-ДГ56-76/10.02.2021 г. към Договор № СОА20-ДГ56-1108/02.09.2020 г.
 Публикувано на 03.09.2020 г.

Договор № СОА20-ДГ56-1107/02.09.2020 г. между Столична община и „Вива-Лес-02“ ООД за добиване и извозване на прогнозното количество на маркираната дървесина в обект № 3, отдел и подотдели: 262-з,м, в землището на кв. Горна баня и отдел и подотдели: 1011 -ч,д 1, в землището на с. Железница

Договор № СОА20-ДГ56-1108/02.09.2020 г. между Столична община и „Форест ГП“ ЕООД за добиване и извозване на прогнозното количество на маркираната дървесина в обект № 4. отдел и подотдели: 512-б,г, в землището на с. Лозен


Публикувано на 28.08.2020 г.

Заповед № СОА20-РД09-2358/27.08.2020 г. на кмета на Столична община за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г. за обект № 1, намиращ се в землището на с. Желява в отдел и подотдел 2-б

Заповед № СОА20-РД09-2355/27.08.2020 г. на кмета на Столична община за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г. за обект № 2, намиращ се в землището на с. Подгумер в отдел и подотдел 363-в и в с. Желява в отдел и подотдел 774-з


Публикувано на 21.08.2020 г.

ПРОТОКОЛ от работата на комисия, назначена със Заповед № СОА20-РД91-202/01.07.2020 г. на кмета на Столична община, изменена със Заповед СОА20-РД91-259/12.08.2020 г., за провеждане на търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА20-РД09-1952/10.06.2020 г. на кмета на СО


Публикувано на 15.07.2020 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества,
намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г.
(открит със Заповед № СОА20-РД09-1952/10.06.2020 г. на кмета на СО)
 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 9б, ал. 1 и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти е издадена Заповед № СОА20-РД09-1952/10.06.2020 г. на кмета на Столична община за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г., и приложената към нея тръжна документация.

11.06.2020