Столична община обявява процедура за отчуждаване на 11 броя поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с обект: "Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. "Бот. шосе“ – бул. "Владимир Вазов“ – ЦГЧ – ж.к. "Овча купел“, трети етап – три метростанции – по бул. "Владимир Вазов“ – с прилежащи територии в участъка между МС-5 III и МС-2 III, район...

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. "Московска" №33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно одобрен с Решение № 883 по Протокол № 73/18.12.2014 г. на СОС специализиран ПУП за изграждане на метрополитен с метростанции за обект: ,,Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ и изменение на специализиран ПУП – ИПР за обект ,,Трети метродиаметър“, одобрен с Решение № 296 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС, във връзка с реализиране на: ,,Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. ,,Бот. шосе“ – бул. ,,Владимир Вазов“ – ЦГЧ – ж.к. ,,Овча купел“, трети етап – три метростанции – по бул. „Владимир Вазов“ с прилежащи територии в участъка между МС-5 III и МС-2 III, район „Подуяне“, гр. София, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.618.9032 (незастроен), с площ от 409 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.618.1062 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, собственост на ,,Еуро-Балкан-Фуд“ ЕООД, сума за обезщетение 13 798,33 лв. (тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и 33 ст.).

2. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.618.9034 (незастроен), с площ от 869 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.618.1084 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 32 560,55 лв. (тридесет и две хиляди петстотин и шестдесет лева и 55 ст.), от които за собствениците:
– Петко Симеонов – 1/6 ид. ч. – 5 426,76 лв.
– Антония Симеонова – 1/6 ид. ч. – 5 426,76 лв.
– Росана Петрова-Иванова – 4/15 ид. ч. – 8 682,81 лв.
– Денчо Иванов и Росана Петрова-Иванова в режим на СИО – 4/15 ид. ч. – 8 682,81 лв.

3. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.618.9036 (незастроен), с площ от 191 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.618.1147 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, собственост на Росана Петрова-Иванова, сума за обезщетение 7 156,58 лв. (седем хиляди сто петдесет и шест лева и 58 ст.).

4. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.618.9038 (незастроен), с площ от 1774 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.618.9026 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 66 471,78 лв. (шестдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и един лева и 78 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Свобода Юрукова– 2/3 ид. ч. – 44 314,52 лв.
– Йордан Юруков – 1/6 ид. ч. – 11 078.63 лв.
– Кристиан Юруков – 1/6 ид. ч. – 11 078.63 лв.

5. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.618.9042 (незастроен), с площ от 811 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.618.1131 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на  изпълнителния директор на АГКК, собственост на ,,Билдинг Б“ ЕООД, сума за обезщетение 30 387,32 лв. (тридесет хиляди триста осемдесет и седем лева и 32 ст.).

6. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.619.9242 (незастроен), с площ от 551 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.619.1269 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 20 645,41 лв. (двадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева лева и 41 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Лиляна Вучкова – 1/9 ид. ч. – 2 293, 93 лв.
– Георги Стамболийски – 1/9 ид. ч. – 2 293,93 лв.
– Николай Михайлов – 1/36 ид. ч. – 573,48 лв.
– Илиана Михайлова – 7/108 ид. ч. – 1 338,13 лв.
– Николай Михайлов – 1/54 ид. ч. – 382,32 лв.
– Парашкева Пенева – 1/6 – 3 440,90 лв.
– Галина Костадинова-Санино – 1/12 ид. ч. – 1 720,45 лв.
– Ани Костадинова – 1/12 ид. ч. – 1 720,45 лв.
– Мария Тодорова – 1/27 ид. ч. – 764,65 лв.
– Атанас Тодоров– 1/27 ид. ч. – 764,65 лв.
– Донка Георева – 1/27 ид. ч. –764,65 лв.
– Деяна Трифонова – 1/9 ид. ч. –2 293,93 лв.
– Стефка Миленкова – 1/18 ид. ч. –1 146,97 лв.
– Николай Ваклиев – 1/18 ид. ч. –1 146,97 лв.

7. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.604.9120 (незастроен), с площ от 7 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.604.1348 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 221,03 лв. (двеста двадесет и един лева и 03 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
– Ваньо Петров – 1/4 ид. ч. – 55, 25 лв.
– Цветан Петров – 1/4 ид. ч. – 55,26 лв.
– Росица Мишева – 1/6 ид. ч. – 36,84 лв.
– Борислав Мишев – 1/6 ид. ч. – 36,84 лв.
– Веселина Мишева – 1/6 ид. ч. – 36,84 лв.

8. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.619.1181 (незастроен), с площ от 2055 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Сума за обезщетение 71 807,87 лв. (седемдесет и една хиляди осемстотин и седем лева и 87 ст.), от които за Драгомир Стефанов (собственик на 1937 кв. м) – 67 684,60 лв.

9. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.619.1185 (незастроен), с площ от 16 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, собственост на Кирил Попов, сума за обезщетение 559,09 лв. (петстотин петдесет и девет лева и 09 ст.).

10. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.619.1186 (незастроен), с площ от 247 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, собственост на Кирил Попов, сума за обезщетение 8 630,95 лв. (осем хиляди шестстотин и тридесет лева и 95 ст.).

11. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.619.1245 (незастроен), с площ от 366 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, собственост на Надежда Барутова, сума за обезщетение 11 556,50 лв. (единадесет хиляди петстотин  петдесет и шест лева и 50 ст.).

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община, и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Подуяне” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                               /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

07.10.2021