Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на ПИ във връзка с обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, р-н „Лозенец“, гр. София

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за ЯФГ на кмета на СО, ЧЗРП на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“ за кв. 41, одобрен със Заповед № РД-09-50-299/09.06.1998 г. на гл. архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, ЧЗРКП на кв. 32 и кв. 33 на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен със Заповед № РД-09-50-102/27.02.1998 г. на гл. архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, ЧЗРП за кв. 31, м. „ЗООПАРК – кв. ЛОЗЕНЕЦ“, одобрен със Заповед № РД-09-50-170/19.04.1994 г. на гл. архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, ПРЗ на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ части север и юг, одобрен с Решение № 254 по Протокол № 17/31.05.2012 г. на СОС и Решение № 703 по Протокол № 42/26.10.2017 г. за поправка на ОФГ на СОС и ЗРКП на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, одобрен със Заповед № РД-09-50-41/22.01.1999 г. на гл. архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и Заповед № РД-09-50-649/05.11.1999 г. на главния архитект на София за поправка на ЯФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, р-н „Лозенец“, гр. София, както следва:

 

Сграда с идентификатор 68134.903.2651.1, с площ 73 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 11 938,80 лв. (единадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и 80 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Верослав Ангелов Йорданов          – 1/2 ид. ч. –  5 969,40 лв.
2. Фернандо Зорницов Йорданов       – 1/2 ид. ч. –  5 969,40 лв.

 

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.9978 (застроен), с площ 898 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.905.9978.1, с площ 90 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.436 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 217 908,68 лв. (двеста и седемнадесет хиляди деветстотин и осем лева и 68 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Елена Петрова Трендафилова-Алсбей и Шафик Махмуд Алсбей в режим на СИО – 856 кв. м – 210 143,56 лв.
2. Неустановен собственик – 32 кв. м – 7 765,12 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.9980 (застроен), с площ 638 кв. м, заедно с находящи се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.905.9980.1, с площ 164 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.905.9980.2, с площ 57 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.437 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 154 817,08 лв. (сто петдесет и четири хиляди осемстотин и седемнадесет лева и 8 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Диана Иванова Христова    – 1/2 ид. ч. – 77 408,54 лв.
2. Павлина Иванова Божкова  – 1/2 ид. ч. – 77 408,54 лв.

 

1/2 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор 68134.905.9976 (незастроен), с площ 1 665 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.438 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 202 014,45 лв. (двеста и две хиляди и четиринадесет лева и 45 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Пана Ананиева Казанджиева         – 1/4 ид. ч. –  101 007,23 лв.
2. Таня Иванова Казанджиева            – 1/4 ид. ч. –  101 007,22 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.3396 (застроен), с площ 526 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с идентификатор 68134.905.3396.1, с площ 120 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.530 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 127 639,16 лв. (сто двадесет и седем хиляди шестстотин тридесет и девет лева и 16 ст.), собственост на Десислава Георгиева Кацарска.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.903.9994 (незастроен), с площ 14 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.1044 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 3 397,24 лв. (три хиляди триста деветдесет и седем лева и 24 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Йонка Василева Григорова – 5/9 ид. ч. – 1 887,36 лв.
2. Роза Стоединова Горанова  – 2/9 ид. ч. –    754,94 лв.
3. Елена Василева Григорова  – 2/9 ид. ч. –    754,94 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.9982 (незастроен), с площ 90 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1049 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 21 839,40 лв. (двадесет и една хиляди осемстотин тридесет и девет лева и 40 ст.), собственост на „ГЕО ПЕТ-М“ АД.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.9984 (незастроен), с площ 790 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1052 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 191 701,40 лв. (сто деветдесет и една хиляди седемстотин и един лева и 40 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Анна Петрова Иванова                   – 1/3 ид. ч. – 63 900,47 лв.
2. Елисавета Михайлова Иванова      – 1/3 ид. ч. – 63 900,47 лв.
3. Гергана Михайлова Йорданова      – 1/3 ид. ч. – 63 900,46 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.44 (незастроен), с площ 186 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1356 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 45 134,76 лв. (четиридесет и пет хиляди сто тридесет и четири лева и 76 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. „СКОРПИОН-АРТ 3“ ЕООД         – 1/2 ид. ч. – 22 567,38 лв.
2. Любен Пенков Шипков                  – 1/2 ид. ч. – 22 567,38 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.903.9998 (незастроен), с площ 56 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.527 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 13 588,96 лв. (тринадесет хиляди петстотин осемдесет и осем лева и 96 ст.), собственост на „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2“ ЕООД.

 

ПИ с идентификатор 68134.905.35 (застроен), с площ 782 кв. м, заедно с находящи се в имота сграда с идентификатор 68134.905.35.1, с площ 68 кв. м и сграда с идентификатор 68134.905.35.2 с площ 27 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 189 760,12 лв. (сто осемдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лева и 12 ст.), собственост на Евгени Владимиров Варадинов.

 

ПИ с идентификатор 68134.905.1050 (незастроен), с площ 913 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 221 548,58 лв. (двеста двадесет и една хиляди  петстотин четиридесет и осем лева и 58 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Михаил Иванов Иванов      – 3/4 ид. ч. – 166 161,43 лв.
2. Ива Михайлова Иванова     – 1/4 ид. ч. –   55 387,15 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.96 (незастроен), с площ 437 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.439 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 106 042,42 лв. (сто и шест хиляди четиридесет и два лева и 42 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Диана Иванова Христова    – 1/2 ид. ч. – 53 021,21 лв.
2. Павлина Иванова Божкова  – 1/2 ид. ч. – 53 021,21 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.97 (незастроен), с площ 47 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.500 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 11 405,02 лв. (единадесет хиляди четиристотин и пет лева и 2 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Богомил Владимиров Георгиев      – 1/2 ид. ч. – 5 702,50 лв.
2. Величка Георгиева Димитрова       – 1/4 ид. ч. – 2 851,26 лв.
3. Елеонора Георгиева Владимирова – 1/4 ид. ч. – 2 851,26 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.100 (незастроен), с площ 637 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1269 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 154 574,42 лв. (сто петдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и четири лева и 42 ст.), собственост на „ТИСА“ ООД.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.101 (незастроен), с площ 502 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1743 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 121 815,32 лв. (сто двадесет и една хиляди осемстотин и петнадесет лева и 32 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Бойко Димитров Вучков – 1/2 ид. ч. – 60 907,66 лв.
2. Ангел Димитров Вучков – 1/2 ид. ч. – 60 907,66 лв.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

                         

                                                                      

    

 

 

16.01.2020