Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот и попадаща в него сграда, във връзка с реализацията на обект: "Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. „Емилиян Станев – III етап" р-н „Триадица", гр. София
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. "Московска" № 33, www.sofia.bg
 
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост
 
УВЕДОМЯВАМ
 
собствениците на поземлен имот (ПИ), отреден за улица – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. „Кръстова вада" и м. „Южен парк" IV ч., утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ и ПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-69/17.01.2005 г. на главния архитект на София, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. „Емилиян Станев – III етап" р-н „Триадица" гр. София, както следва:
 
ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1659 (застроен), с площ 73 кв. м, заедно с попадаща в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1658.1, с площ за отчуждаване 37 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1144 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 53 194,03 лв. (петдесет и три хиляди сто деветдесет и четири лева и три стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
 
    1. За поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1659:
    - Милка   Великова – 1/3 ид. ч. – 1460,97 лв.
    - Мадлена Велинова – 1/3 ид. ч. – 1460,97 лв.
    - Румен   Велинов – 1/3 ид. ч. – 1460,97 лв.
 
    2. За сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1658.1:
    - Мадлена Велинова – 1/2 ид. ч. – 24 405,56 лв.
    - Румен Велинов1/2 ид.ч. – 24 405,56 лв.
 
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.
 
 
 
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/
01.02.2022