Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: "Разширение на 108. ДГ – кв. 48, УПИ II – за ЦДГ, м. ж.к. "Дружба – 1 ч.", район „Искър“, гр. София


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлен имот, отреден за социална инфраструктура – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. ж.к. „Дружба 1 – III част“, одобрен с Решение № 550 по Протокол № 80/25.07.2019 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Разширение на 108. ДГ – кв. 48, УПИ II – за ЦДГ, м. ж.к. "Дружба – 1 ч."“, район „Искър“, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1500.2013 (незастроен), с площ 678 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК (последно изменение за имота от 23.09.2020 г.), сума за обезщетение 90 564,90 лв. (деветдесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и деветдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1. Ангелина Раданова – 1/2 ид. ч. – 45 282,45 лв.
2. Виолета  Драндарова   – 1/2 ид. ч. – 45 282,45 лв.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Искър“ за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

01.02.2022