Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на пешеходен надлез на СОП, свързващ кв. "Драгалевци", при кв. 126а на м. „Витоша ВЕЦ – Симеоново – обслужващи обекти на "Околовръстен път“, район „Витоша“ и кв. "Витоша", при кв. 119, м. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“, район „Лозенец“, съгласно ИПР“, район "Триадица"


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ ПУП – ИПР, на м. "Витоша ВЕЦ – Симеоново“, кв. 119, УПИ II, промяна на улица от о.т. 740А – о.т. 655А, промяна на улица от о.т. 758 – о.т. 674 и ИПР на м. „Витоша ВЕЦ – Симеоново – обслужващи обекти на "Околовръстен път“, кв. 126А, УПИ XLIV, одобрени с Решение № 57 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на пешеходен надлез на СОП, свързващ кв. "Драгалевци", при кв. 126а на м. „Витоша ВЕЦ – Симеоново – обслужващи обекти на "Околовръстен път“, район „Витоша“ и кв. "Витоша", при кв. 119, м. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“, район „Лозенец“, съгласно ИПР“, район "Триадица", както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.905.250 (незастроен), с площ 196 кв. м, сума за обезщетение 25 361,00 лв. (двадесет и пет хиляди триста шестдесет и един лева). Собственик на имота: „Картекс П“ АД.

2. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1971.5079 (незастроен), с площ от 99 кв. м, сума за обезщетение 27 974,43 лв. (двадесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и 43 ст.). Собственик на имота: „Блокс Груп България“ АД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Лозенец" и район „Витоша“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                               /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

10.03.2022