Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на ПИ във връзка с обект: „Участъка от ул. „Йордан Бакалов Стубел“ – о.т. 471а – о.т. 472 – о.т. 472а през о.т. 473 до о.т. 476, между кв. 108 и кв. 92, и кв. 108 и кв. 108а, м. „Манастирски ливади-изток“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собственикът на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. „Манастирски ливади-изток“, одобрен с Решение № 50 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и ЧЗРП за кв. 108, одобрен със Заповед № РД-09-50-95/28.02.2000 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Участъка от ул. „Йордан Бакалов Стубел“ – о.т. 471а – о.т. 472 – о.т. 472а през о.т. 473 до о.т. 476, между кв. 108 и кв. 92, и кв. 108 и кв. 108а, м. „Манастирски ливади-изток“ – публична общинска собственост:

ПИ с проектен идентификатор 68134.1006.2225 (незастроен), с площ 289 кв. м и поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.2226 (незастроен), с площ 129 кв. м, представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1006.124, съгласно скици – проект по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 23 512,50 лв. Имотът е собственост на Марийка Петкова.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

17.11.2020