Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект - публична общинска собственост: „Улица „Стефан Дичев” от о.т. 88 през о.т. 308 до о.т. 310“, район „Триадица“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, попадащи в улица – публична общинска собственост (съгласно действащ план за регулация – ЧЗРКП, кв. 77, 78, 79 и ул. о.т. 308 – о.т. 310, м. „Кръстова вада“, одобрен със Заповед № РД-09-50-12/06.01.1997 г. на гл. архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на СОС и улично-регулационен план на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV ч.“, утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40 от 18.07.2002 г. на СОС за поправка на ЯФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Улица „Стефан Дичев” от о.т. 88 през о.т. 308 до о.т. 310“ – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращи се на територията на район „Триадица“ – Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2293 (незастроен), с площ за отчуждаване 94 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.2153 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Емилиян Станев“ № 42-Б, попадащ в улица, сума за обезщетение – 5 940,80 лв., разпределена на собствениците, както следва:

- Елисавета Йорданова Ангелова – 1980,27 лв.

- "Грийн Кепитал" ООД – 1980,27 лв.;

- "Бе плюс" ООД – 1980,26 лв.

2. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2299 (незастроен), с площ за отчуждаване 236 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.2154 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Емилиян Станев“ № 44, попадащ в улица, сума за обезщетение на собственика „ДРИЙМ РЕЗИДЪНС 3“ ЕООД – 14 915,20 лв.

3. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2298 (незастроен), с площ за отчуждаване 62 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1098 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Гатьо Шишков“, попадащ в улица, сума за обезщетение на собствениците – 3 918,40 лв., както следва:

- „ДОМЕКС ИНВЕСТ“ ЕООД;

- Георги Стефанов Фитков;

- Любен Цветанов Лазаров;

- Маргарита Христова Маринова-Младенова;

- Христина Цветанова Младенова-Петкова;

- Марийка Тодорова Стойкова;

- Тодор Методиев Кемов.

Сумата на обезщетението не е разпределена поради наличие на спор за собственост между съсобствениците.

4. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2297 (незастроен), с площ за отчуждаване 41 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1097 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Гатьо Шишков“, попадащ в улица, сума за обезщетение – 2 591,20 лв., разпределена на собствениците, както следва:

- Пенка Рачева Досева – 801,98 лв.;

- Радослав Кирилов Разсуканов – 61,67 лв.;

- Мая Тодорова Фудулова – 431,95 лв.;

- Тинка Георгиева Щапарова – 1295,60 лв.

5. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2296 (застроен), с площ за отчуждаване 114 кв. м, заедно с попадащата в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.2372.3 с площ 77 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1092 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Гатьо Шишков“ № 19, попадащ в улица, сума за обезщетение на собствениците Марин Атанасов Спасов и Мариана Костадинова Спасова – в режим на СИО – 7 204,80 лв.

6. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2295 (незастроен), с площ за отчуждаване 145 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1096 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Емилиян Станев“ № 42-Г, попадащ в улица, сума за обезщетение – 9 164.00 лв., разпределена на собствениците, както следва:

- Румяна Йорданова Ангелова – 3 054,67 лв.;

- Иван Златанов Желязков и Снежанка Симеонова Желязкова в режим на СИО – 3 054,67 лв;

- Николай Николаев Желязков – 3 054,66 лв.

7. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2294 (незастроен), с площ за отчуждаване 83 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1374 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Емилиян Станев“ № 42-В, попадащ в улица, сума за обезщетение на собствениците – 5 245,60 лв., разпределена на собствениците, както следва:

- Елисавета Йорданова Ангелова – 2 810,07 лв.;

- Йоанна Красимирова Георгиева – 2 435,53 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица“, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:               

                                                       /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

20.05.2019